دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم ترابی، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی و صدور آرا در محاکم خانوادگی ایران وانگلیس

هدف پژوهش مقایسه تطبیقی تشریفات دادرسی و صدور آراء و محاکم خانواده ایران و انگلیس می‌باشد. روش پژوهش مقایسه‌ای می‌باشد که در سه فصل 1- کلیات و مفاهیم نظری2- تشریفات دادرسی دادگاه خانواده ایران و انگلیس 3- صدور آراء و نحوه اعتراض به آراء دادگاه خانواده در حقوق ایران و انگلیس می‌باشد. یکی از اساسی‌ترین تحولاتی که در قانون جدید حمایت از خانواده اعمال شده است تغییر آیین دادرسی مربوط به دادگاه خانواده است- صرف نظر از تغییر صلاحیت دادگاه خانواده به دادگاه اختصاصی احکام مربوط به صلاحیت‌های محلی، تشریفات رسیدگی، هزینه‌های دادرسی، تشریفات ابلاغ، ایجاد مراکز مشاوره خانواده و بسیاری از اصول دیگر نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سابق تحولات چشمگیری داشته است. به موجب ماده 8 این قانون مقرر نمود که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شود. در نظام حقوقی انگلستان نیز دادرسی اختصاری کوتاه‌تر از دادرسی مبتنی بر کیفر خواست است. نظام امروزی دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی خانواده که از این پس با عنوان [دادگاه‌های خانواده انگلستان] از آن یاد می‌شود بر اساس قانون کودکان 1989 شکل گرفته و بر مبنای این قانون دادگاه دادرسی خانواده، برخی شعب دادگاه‌های بخش و بخش خانواده دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارند.

کلیدواژه‌ها: تشریفات دادرسی، اصول دادرسی، حمایت خانواده، حقوق ایران، حقوق انگلستان.

M.A. Thesis:

Acomparative study of judical formalties and issuing opinions in Iran and Britain family courts

The aim of this research is the comparative contrast of the legal procedure and the issue of votes and family courts in Iran and England. The research procedure is comparative. It has three chapters: 1) theoretical concepts 2) Iran and England trial procedure of the family courts 3) votes issues and objection process to family courts. Votes in Iran and England laws. One of the most substantial changes in the new law applied for supporting of the family. The trial procdure is related to the family courts. Aside from the legal jurisdiction of the family court to special courts, the orders related to local jurisdictions, the investingation procedure, the legal costs, notification procedure, to establish family consulting centers and many other principles toward the legal procedure of civil rights and former law, has had noteworthy changes. According to the eighth article of this law ordered that investingation is done in family court by submitting a petition form and without considering any other civil rights of legal procedure. In legal system of England also trial is more brief then trial based on indictment. The recent system of the family courts investigating to the family quarrel and dispute from now on mentions under title of [family courts in England]. Based on the chid ُs law made in 1989 and based on this law procedure family court, some district courts and family units of the higher court have authority to investigate these family disputes and quarrels.

Keywords: trial procedure, trial principles, family support, Iran laws, England laws.