دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین ذبیحی راد، ۱۳۹۶

تحقیق در دیدگاه فقهی حکیم سبزواری

علم فقه ازدانش های ویِژه دین مقدس اسلام است که پیدایش آن ازسالهای نخست ظهور اسلام شروع شده ودر طول چهارده قرن ،سیرتکاملی خودرا طی کرده وهمچنان پویا وپابرجا به حیات خویش ادامه می دهد . رسول گرامی اسلام وامامان معصوم (ع) ، پایه گذاران علم فقه بودند وپیروان راستین آنان نیز با الهام ازروش پیشوایان خود ، همواره منادیان فقه وفقاهت وپرچمداران هدایت امت به سرچشمه زلال علوم آل محمد(ص) بوده اند. فن فقه عبارت است ازفن استخراج واستنباط احکام ازمدارک : قزآن ،سنت،اجماع وعقل.علم فقه یک علم نظری است،برخلاف حدیث که صرفا نقلی وحفظی است. حکیم سبزواری درطول زندگی بابرکت خویش عده ها تالیف ارزنده ازخود به یادگار گذاشت: آثاری که اکنون پس از گذشت دوقرن ازرحلت آن حکیم بلندپایه، هم چون ستارگانی درخشان،اسمان علم ودانش راصفا وگرمی بخشیده ودرحوزه های حکمت ودین ،دست گیر استادان ودانش پژوهان شده اند. حکیم سبزواری دوکتاب درفقه تالیف نموده است:یکی ازآن آثارعبارت است از: شرح نبراس الهدی فی احکام الفقه واسرارها که درموضوع فقه واسرار عبادات می باشد.حکیم دراین کتاب فقهی اسرار واحکام شرعی رابه صورت منظوم آورده وسپس به شرح وتوضیح اشعارپرداخته است.کتاب دیگرایشان (اسرار الحکم فی المفتتح والمختتم) است که درضمن بیان احکام چند کتاب فقهی ،اسرارعرفانی آنها رانیز بیان نموده است.لذا دراین پژوهش باتوجه به مطالب این دوکتاب به بیان نظرات ودیدگاههای فقهی حکیم پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها: فقه وفقاهت،نبراس الهدی،اسرار الحکم فی المفتتح والمختتم

M.A. Thesis:

Research In view Hakim sabzevary

Jurisprudence science is from the sciences that specialized to the holy religion of Islam and its appearance began from the early years of the Islam apparition and during fourteen centuries passed its developmental way and survived itself dynamically and strongly. The Holy prophet of Islam and innocent Imams (peace be upon them) were the grounder of the jurisprudence and their real followers by the inspiration of their leaders have been the guidelines of the jurisprudence and vexillates to lead people to the science of Al-e-Mohammad(peace be upon them). The art of jurisprudence is to derivation and deduction of the rules from Quran documents, Sonnat, consensus and sapience. Jurisprudence is a theoretical science while Cabala is merely quotation and retentive. Hakim Sabzevari during his fertile life had tens of worthwhile compilations which after passing two centuries of the death of that dignified scientist, brighten the sky of the Knowledge, and help the scholars in religion and philosophy domains. Hakim Sabzevari has written two books in jurisprudence. One of them is "Sharh-e-Nebras Alhoda fee Ahkam Alfeqh va Asrarha" which is about jurisprudence and worship mysteries. In this book, Hakim has brought the religious rules in a poetical way and then explained those poems. The other book is "Asrar Alhokm fee Almoftateh va Almokhtatem"in which he represented the rules of some jurisprudence books as well as their theosophical mysteries. Therefore, this research tries to present Hakim Sabzevaris' viewpoints and ideas based on the subject of these two books.

Keywords: Jurisprudence and Corruption, Nebrosh al-Hoda, The Secrets of Al-Hakam Fi Elmftah and My Fat