دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی طالبی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی خاک

به موادّ ناپیوست? پوشانند? قسمتهاى زیادى از زمین خاک گفته می شود و ماده اولیه خلقت بشر است که به جهت تنگاتنگ بودن رابطه انسان با آن نیاز است تا مکلف از احکام آن با خبر باشد. احکام اصلی مترتب بر خاک از این قرار است: خاک موجب طهارت از حدث است و در مواردی که استعمال آب حقیقتا و یا شرعاً ممکن نیست باید برای آنچه نیاز به طهارت دارد بر خاک پاک مباحی که مخلوط با چیز دیگری نباشد تیمم کرد و همچنین خاک موجب طهارت از خبث است به ‌طوری که کف پا یا کفش با شرایطی با مسح و مشی بر زمین پاک می‌شود و ظرفی را که سگ لیسیده بدون خاک مال کردن نمی‌توان پاک کرد و در سجده نماز باید سجده بر خاک یا آنچه از خاک می‌روید به شرط ماکول و ملبوس نبودن واقع شود و سنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و اصحاب و تابعین نیز سجده بر خاک بوده است. و سجده بر تربت قبر حضرت امام حسین (علیه‌السلام) دارای شرافت و فضیلت خاص است و علاوه بر آن تربت امام حسین علیه السلام دارای احکام خاصی از جمله مستحب بودن تحنیک نوزاد با آن ، ساخت تسبیح با آن و همراه کردن آن با میت در قبر است و دلیل استحباب سجده بر تربت کربلا روایات متقن شیعه از اهل بیت (علیهم‌السلام) است چنانچه حضرت امام صادق (علیه‌السلام) بر این کار التزام داشتند.

کلیدواژه‌ها: خاک، طهارت، صلات، اطعمه، سجده و تربت امام حسین علیه السلام

M.A. Thesis:

Health legal study of soil sentences

The disconnected substances covering a large parts of the earth are called soil. And this is the primary substance of the human being creation. That has a close relationship with the human being, therefore it is necessary for an undertaker to be aware of the religious orders. The main religious orders associated with soil are as follows: soil is the cause of cleanliness from filthy and in cases that the cleanliness is not really or religiously possible, for something that needs cleanliness, one should get ablution from a clean and permissible soil that is not mixed with something else. And soil can also cause cleanliness from filthy so that sole or shoe sole can be cleaned by anointing or walking on the soil. The dishes licked by a dog cannot be cleaned without anointing with soil. And in praying, one must prostrate to the soil or what grows from soil in condition that they are not eatable or wearable and the tradition of the Islam prophet (peace be upon him) and his followers had prostration to soil. And prostration to the grave soil of Imam Hossein has special honor and virtue. In addition, the grave soil of Imam Hossein has special religious orders including: the tradition of opening the palate of a baby with it, making rosary with it and accompanying of that soil with a dead person in the grave. And the reason for the recommendation for prostration to Karbala soil is Shia narrations from Ahlebeit (peace be upon them) and from Imam Sadegh (peace be up him) who had an obligation for it.

Keywords: Soil, Cleanliness, saying prayers, Eating , Prostration, Grave soil of Imam Hossein (Pease be upon h