دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان هوشنگی، ۱۳۹۵

آثار فقهی حقوقی تغییر جنسیت در احوال شخصیه

تغییر جنسیت یکی از مسائل مهم علم پزشکی روز است . هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیرممکن می‌دانند درمقابل گروهی دیگر آن رابعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند. پس از آنکه فردی در جامعه تغییرجنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل گردید،می بایست با جنسیت جدید،مورد شناسایی قرار گیرد. نام جدید اختیار می کند و شناسنامه اش نیز اصلاح می گردد.پذیرش جنسیت جدید فرد از سوی اجتماع،مقوله‌ی مهمی است. تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمی‌کند، بلکه باید در مورد این افراد عنوان اصلاح جنسیت یا تعیین جنسیت را بکار برد چون این افراد از نظر فیزیولوژی هر دو بافت جنسی را دارا هستند و با جراحی فقط یکی از بافتهای جنسی حذف می‌شود. افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار می‌گیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است.

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت ، فقه ، حقوق

M.A. Thesis:

Legal effects of legal change in personal status

Medical science sex change one of the important issues of the day. Unbelievable though it is not possible for the team and it's impossible to know the others accepted it as a treatment for a disease After the individual in society became transgender and heterosexual, should the new gender, be recognized. His birth certificate has been slightly modified to provide a new name and a new gender Grdd.pzyrsh person from the community, is an important issue

Keywords: transgender, jurisprudence, law