دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا جراحی مقدم، ۱۳۹۵

تاثیر ویژگیهای نظام راهبری شرکت بر آشفتگی مالی

با توجه به اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی در افزایش نظارت بر عملیات شرکت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کنترل عملیات، در این پژوهش به بررسی برخی از شاخص¬های حاکمیت شرکتی و آشفتگی مالی به عنوان یکی از معیارهای مهم در تصمیمات استفاده کنندگان از صورت¬های مالی پرداخته شده است. شاخص¬های حاکمیت شرکتی که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است شامل استقلال هیئت مدیره (نسبت اعضای غیرموظف)، مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می-باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از صورت¬های مالی شرکت¬های بورسی جمع¬آوری شده است. با استفاده از نمونه¬ 82 شرکت بورسی طی بازه زمانی 88-93 و تحلیل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نشان دهنده این موضوع است که مالکیت سهامداران نهادی سبب کاهش آشفتگی مالی می¬شود. با این وجود رابطه معنی¬داری بین استقلال هیئت مدیره (نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره) و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با آشفتگی مالی ملاحظه نگردید. همچنین نتایج مبین این موضوع است که اهرم مالی و اظهار نظر تعدیل شده حسابرس سبب افزایش و اندازه شرکت و کارآیی مدیریت سبب کاهش آشفتگی مالی می شود.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، آشفتگی مالی، استقلال هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی.

M.A. Thesis:

The Impact of Corporate Governance Characteristics on the Financial Distress

Given the importance of corporate governance the increase monitoring of company operations, reduce information asymmetry and increase control over operations, in this study are Investigated relationship between some indicators of corporate governance and financial distress as one of the most important criteria in the decisions of the users of financial statements. Corporate governance Indicators that has been mentioned in this study, including the independence of the board of directors (the ratio of non-executive members), dominated by institutional investors and duality is Director and Chairman of the Board. The research is applied and the required information is gathered from financial statements of listed companies. Using a sample of 82 company stock during the period 89-93 and multivariate regression analysis, the results of the analysis of information gathered indicates that institutional ownership reduces the financial distress. However, there was no significant relationship between board independence (proportion of outside board members) and the duality of CEO and Chairman of the Board with the financial distress. The results indicate that increased financial leverage and expressed a qualified audit opinion and firm size and performance management to reduce the financial distress.

Keywords: Corporate governance, financial distress, the independence of the board, ownership of institutional