دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا دولت ابادی، ۱۳۹۵

ارتباط ارزشی ، مدیریت سود و نظام راهبری شرکت

امروزه سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری اقدام به تجزیه‌وتحلیل سهام موجود در بازار سرمایه نموده و یکی از منابع اطلاعاتی مورداستفاده آن‌ها گزارشات مالی شرکت‌های مزبور می‌باشد. در برخی موارد ممکن است گزارشات مزبور مطابق باسیاست‌های مدیریت تهیه گردد که این امر به‌عنوان مدیریت سود شناخته می‌شود. مدیریت سود بر ارزش اطلاعاتی سود تأثیراتی منفی خواهد داشت. با توجه به این مباحث، در این تحقیق به بررسی رابطه بین ارتباط ارزشی سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی پرداخته‌شده است. با استفاده از نمونه‌ای شامل 82 شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران طی بازه زمانی 89-93 و استفاده مدل رگرسیون، نتایج تحقیق مبین این است که مالکیت سهامدار نهادی سبب کاهش مدیریت سود شده لیکن نسبت سهامداران عمده و حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی، مدیریت سود را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین مدیریت سود و قیمت سهام به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری ارتباط ارزشی سود، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، ارتباط ارزشی، ارزش سهام.

M.A. Thesis:

value relevance٫earnings management and corporate governance

Today, investors for investment decisions action to analyze stocks in the capital market and a source of information used for financial reporting are the companies. In some cases, the report may be prepared in accordance with management policies, which is known as earnings management. Earnings management will have a negative impact on profit informational value. Based on these issues, this study examines the relationship between the value of profits, earnings management and corporate governance are discussed. Using a sample of 82 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period of 89-93 and using a regression model, results showed that institutional investors have reduced the earnings management, But the company's major shareholders and audit by the National Audit Office, earnings management increases.The results showed that between earnings management and stock prices as an indicator measuring the value relevance of earnings, there is no significant relationship

Keywords: Earnings management, corporate governance, connection value, shareholder value.