دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود برزویی قره گل، ۱۳۹۵

انعطاف پذیری مالی و سود نقدی سهام

چکیده سود نقدی همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود نقدی، یکی از اصلی¬ترین دغدغه¬های ذینفعان بنگاه¬های اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سود نقدی سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور تعداد 147 شرکت طی بازه زمانی 1393-1389 را مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% با بهره گیری از ضریب رگرسیون با استفاده نرم‌افزارهای Eviews و Stata تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی و سود نقدی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: سود نقدی، سود سهام پرداختی، سیاست تقسیم سود و انعطاف پذیری مالی

M.A. Thesis:

financial flexibility and stock dividend

Abstract Cash profit has always been one of the most controversial issues in financial So that interest and more than five decades of the present century economists focused on the topic comprehensive theoretical models and experimental studies. Identify and explain the determinants of cash dividend policy, one of the main concerns of business stakeholders of the economy. The aim of this study was to investigate the relationship between financial flexibility and dividend shares in companies listed on the Stock Exchange of Tehran. A total of 147 companies during the period 1393 to 1389 were studied. Test the hypothesis at 95% using Eviews and Stata software using regression coefficients were analyzed. The results showed that no significant relationship between financial flexibility and no stock dividends.

Keywords: : dividends, dividend, dividend policy and financial flexibility