دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه محقق نژاد، ۱۳۹۵

بیش اطمینانی مدیریت، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. جامعه ی آماری پژوهش را تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1389 تا 1393 تشکیل می دهد. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل بیش اطمینانی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای وابسته و اهرم مالی، نرخ بازده دارایی، سودآوری و اندازه ی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی می باشند. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از اقلام تعهدی اختیاری، برای سنجش مدیریت سود واقعی از جریان نقد عملیاتی و برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از معیار مازاد سرمایه گذاری استفاده شده است. در این پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی (پنلی) برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ی مثبت و معنادار و بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و بیش اطمینانی مدیریت رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: بیش اطمینانی مدیریت، مدیریت سود، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی

M.A. Thesis:

The CEO overconfidence , accrual-based earnings management and real activities-based earnings management

This study examines the effect of CEO overconfidence on accrual-based earnings management and real activities-based earnings management. Statistical population consists of 80 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2014. The variables used in this study are consisted of CEO overconfidence as the independent variable, and real earnings management and accrual-based earnings management as the dependent variables. Financial leverage, return on assets, profitability, and firm size are considered as the control variables. To measure the accrual-based earnings management, the discretionary accruals, and for measuring the real earnings management, the operating cash flow have been used. And to measure CEO overconfidence, the excess investment criteria have been used. In this study, a multivariate regression model using panel data (panel) was used to test the hypotheses. The results showed that there is a positive and significant relationship between real earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange and overconfidence management. But there is no any significant relationship between accrual-based earnings management and CEO overconfidence.

Keywords: CEO overconfidence, earnings management, accrual-based earnings management, real activities-based ea