دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی فتاحی، ۱۳۹۵

ارزیابی تلفیقی امرژی،انرژی و اقتصادی برای نظامهای کشت مختلف چقندر قند

به منظور بررسی سیستم های تولید در فراشیان از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی میدانی در سال 1392 انجام شد. به منظور اجرای این بررسی، اطلاعات از 4 مزرعه چغندر (A, B, C, D)رقند با استفاده از پرکردن پرسشنامه و از طریق گفتگوهای رو در رو جمع آوری شد. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بالاترین انرژی وردی در هر هکتار در سیستم تولید چغندرقند مزرعه C 9/141648 مگاژول، بالاتری انرژی خروجی در هر هکتار1304000 مگاژول، بالاترین کارایی انرژی در سیستم تولید چغندرقند مزرعه A 83/0مشاهده شد. بیشترین سهم انرزی در کلیه سیستم های مورد بررسی به انرژی الکتریسته اختصاص یافت و نهاده بدر کمترین انرژی ورودی در سیستم های تولید بود. در مجموع بررسی شاخص ها نشان داد سیستم تولید چغندر قند از نظر اکولوژیکی و سودآورتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: بهره وری انرژی، درآمد خالص، کارایی انرژی، تولید

M.A. Thesis:

Integrated evaluation of emergy, energy and economic for different cropping systems in Sugar beet

In order to compare of the Beet crop production systems in terms of energy use efficiency,energy productivity, and cost-benefit ratio to the amount of Renewable and Non Renewableenergy is consumed in Farashian an field survey was conducted in 2016. For the purposes ofthis review, data from 4 (A, B, C, D) Sugar beet farms used for filling in questionnaireswere collected through face to face conversations. The result showed that the highest energyinput in sugar beet farm C production system 141648.9 MJ, the highest energy output insugar beet production system 1304000 MJ, the highest energy use efficiency in sugar beetfarm A production system 0.83. The biggest share of all energy in the system assigned tothe electrical energy whereas seed energy has the lowest share of all energy.In total, the survey of index showed that sugar beet production system is more sustainable.:

Keywords: Energy productivity, Income, Energy efficiency, Prodction