دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه ثابتی رویانی، ۱۳۹۵

مدیریت ریسک ،اندازه هیأت مدیره ،ارزش و عملکرد شرکت

سنجش ارزش و عملکرد شرکت¬ها در فرآیند تصمیم¬گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوع¬های حوزه¬ی مالی و اقتصادی است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه¬ی مدیریت ریسک و کمیته¬ی ریسک بر ارزش و عملکرد شرکت¬ها هستیم. نمونه¬ی مورد بررسی مشتمل بر 105 شرکت در دامنه¬ی زمانی تحقیق (1393-1391) بوده است. محقق با بررسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون¬های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا بین مدیریت ریسک و کمیته¬ی ریسک با ارزش و عملکرد شرکت¬ها رابطه¬ای وجود دارد؟ بر¬اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت که بین مدیریت ریسک و کمیته¬ی ریسک با عملکرد شرکت رابطه¬ی معناداری وجود دارد. بین متغیرهای مدیریت ریسک و کمیته¬ی ریسک با ارزش شرکت رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت ریسک، کمیته‌ی ریسک، کمیته‌ی حسابرسی، ارزش، عملکرد، رشد شرکت، سن شرکت، اهرم ما

M.A. Thesis:

risk management and the board size to the value and performance of the company

Measuring the value and performance of companies in the decision-making process with regard to development and the important role capital markets of the main themes of the field of finance and economics. In the present study sought to evaluate the impact of Risk management and risk committee on value and performance of Company . The study sample consisted of 105 companies for the period 2013 through 2015. Researcher firms listed in the Tehran Stock Exchange using statistical tests, trying to find an answer to this question is whether there is a relationship between Risk Management and Risk Committee with Value and Performance of our Company. Based on the results and statistical tests can be at the level of 5 percent Risk Management and Risk Committee with the performance of the company there is a significant relationship, and between Risk Management and Risk Committee with the value of Company there is no significant relationship

Keywords: Risk Management, Risk Committee, Audit Committee, Value, Performance, Growth, Age, Financial Leverag