دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی ابرازی، ۱۳۹۵

مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و محتوای اطلاعاتی سود

به دلیل اینکه سود گزارش شده به صورت گسترده مورد استفاده¬ی تحلیل¬گران و سایر استفاده-کنندگان از صورت¬های مالی قرار می¬گیرد، میزان سودمندی و کیفیت آن اغلب مورد توجه دانشگاهیان، محققان و مجامع حرفه¬ای قرار داشته است. در برخی موارد ممکن است گزارشات سود مطابق با سیاست-های مدیریت تهیه شده و به اصطلاح، سود مدیریت شود. شیوه¬های مختلف مدیریت سود منجر به افشای اطلاعات خلاف واقع شده و محتوای اطلاعاتی سود کاهش می¬یابد. با توجه به اهمیت سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی آن، در این پژوهش به بررسی رابطه¬ی بین مدیریت سود واقعی و بازده¬ی سهام به عنوان شاخص اندازه¬گیری محتوای اطلاعاتی سود پرداخته شده است. با استفاده از نمونه¬ای شامل شرکت¬های بورسی در طی بازه¬ی زمانی 1393-1387 نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین مدیریت سود واقعی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه‌ی منفی و معنی¬داری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش مدیریت سود با استفاده¬ از فعالیت¬های واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می¬یابد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود، بازده سهام، کیفیت سود

M.A. Thesis:

earnings management on the actual activities and information content of earnings

Because, earnings reports are widely used by analysts and other users of financial statements to be placed, the usefulness and quality are of interest to academics, researchers and professional associations involved. in some cases may earnings reports have been prepared in accordance with management policies and the so-called, profit to be managed. different earnings management practices lead to the disclosure of false information and content, reduced profits. Given the importance of accounting profit and its information content, in this study, the relationship between actual earnings and stock returns as the index measuring the information content of earnings. Using a sample of Company stock during the period 87-93 the results showed that the between real earnings management and information content of earnings and there is a significant negative relationship. In other words, results showed that with increasing earnings management using actual activities, information content of earnings is reduced.

Keywords: The real benefit management, information content of earnings, return on equity, earnings quality.