دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا جهان بانی، ۱۳۹۵

جلوگیری از باروری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

چکیده در این تحقیق برآنیم تا مسأله تحدید نسل یا به تعبیری تنظیم خانواده را بررسی نماییم. در سال‌های اخیر بسیار حرف از تنظیم خانواده می‌شود. اصولاً اساس اندیشه ادیان الهی برپایه تکثیر نسل و بویژه تزاید دین‌داران استوار است، مع ذالک در مواردی که بویژه سلامت مادر در خطر باشد، روش‌های خاص پیشگیری از منظر فقه تجویز شده است؛ البته شرایط مجاز بودن و نوع روشهای پیشگیری طبی، از دیدگاه مذاهب و فقها کم و بیش محل بحث و مناقشه می‌باشد. علمای مسلمان در مسأله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دو دیدگاه دارند: گروهی با استناد به ادله و نصوص شرعی اثبات کرده اند که تکثیر نسل در نزد شارع مقدس مطلوب است. و اتخاذ سیاست تنظیم خانواده را به معنای شک در رازقیت الهی، و توطئه غرب برای کاهش نسل مسلمین تلقی می‌کنند. این گروه مخالفان کنترل جمعیت نامیده می‌شوند. در مقابل، موافقان ادله مخالفان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را ناتمام دانسته و این مسأله را از جمله مسائل مستحدثه فقهی می‌دانند که در تاریخ اسلام سابقه نداشته و حکم جواز یا عدم جواز آن مبتنی بر نظر کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در صورتی که از نظر کارشناسان رشد جمعیت، تنظیم خانواده ضروری است. از این منظر روش‌های پیشگیری از بارداری از جمله: عزل، کاندوم، قرص و ... و عقیم‌سازی امکان توجیه فقهی می‌یابند. یعنی پس از اثبات جوازکنترل جمعیت و تنظیم خانواده می‌توان مشروعیت استفاده از این روش‌ها را اثبات کرد. براساس یافته‌های این مطالعه، پیشگیری از بارداری همیشه و در همه موارد برخلاف نصوص شرعی نیست. اما آن‌چه برای بسیاری از خانواده‌های مسلمان بااهمیت است، نظر اسلام درباره محدوده حقوق زوجه در زمینه پیشگیری یا عدم پیشگیری از انعقاد نطفه است، که در اینجا به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها: تنظیم خانواده، پیشگیری، بارداری، کنترل جمعیت، فقه، حقوق.

M.A. Thesis:

Pevent fertilization in the Iranian legal system and Emamieh Feqh

In this study, we intend to examine the issue of limitation of generation or as family planning. In recent years, the very words of family planning. religious scholars more or less is the subject of debate and controversy. Muslim scholars on the issue of population control and family planning are two views: one based on the evidence and religious texts have proven that the proliferation of generation in the holy legislator is desirable. And family planning policy means Razqyt doubt God, and conspiracy West consider reducing generation Muslims. The opposition called population control. In the event that the experts population growth, family planning is essential. From this perspective contraceptive methods, including dismissal, condoms, pills, etc., and sterilization possible to find legal justification. After proving the legitimacy of Jvazkntrl population and family planning can be proved using these methods. According to the study, contraception is not always and in all cases against religious texts. But what is important for many Muslim families, the Islamic view about the limits or lack of protection of the rights of his wife in the prevention of conception, which will be discussed here.

Keywords: family planning, contraception, pregnancy, birth control, jurisprudence, law