دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا غم خوار، ۱۳۹۳

چگونگی انتقال مفاهیم اعتقادی به کودکان

چکیده: از زمانی که بشر پا به عرصه تکنولوژی گذاشت و انسانها توانستند با وسایل ارتباطات جمعی به یکدیگر نزدیکتر شوند دیگر پرورش و رشد کودکان با آنچه که خانواده های سنتی می گفتند هماهنگ نشد.بروز سوالات متعدد از خداوند در ذهن کودک و جواب ندادن صحیح خانواده ها و حتی جامعه،ذهن کودک را دچار سردرگمی کرده و اثرات آن در نوجوانی و جوانی در مذهب گرایی افراطی ویا مذهب گریزی ،خود را به نمایش گذاشت و در عصر کنونی سیاستمداران جهانی پی برده اند که دین نقش کلیدی در جهان دارد و برای بدست آوردن قدرت به دنبال سوء استفاده از متدینین می باشند. کودک باید جواب سوالات فطری خود را از بزرگترهای پیرامون به صورت آشکار و واضح دریافت کند تا راهش را به خوبی پیدا کند و از شک دینی به دینی عقلی و دور از خرافات برسد. این پایان نامه تلاش دارد که خواننده را با اصول انتقال مفاهیم دینی به کودکان آشنا کند و با کمک گرفته شده ازکتب اساتید روانشناسی و دینی شما را به ارتباط هرچه بهتر با کودکانتان راهنمایی کند. آنچه برای اکثر والدین و مربیان دارای مسئله بوده به آن پرداخته ام و با مطالعه دقیق اثر می توانید به خانواده و جامعه دینی مورد نظر اهل بیت (ع) نزدیک شده و راه را برای ظهور امام زمان(عج) هموار کنیم. اما آنچه که از همه مهمتر است در انتقال و فهم دین به کودک نحوه عمل ما والدین و مربی به دین مداری خودمان است، چه قبل از تولد یعنی دوران بارداری(لقمه حلال ،همیشه با وضو بودن مادر،و...) و چه بعد از تولد(شیردهی به بعد)که چگونه به فرائض خود احترام می گذاریم و رعایت میکنیم.

کلیدواژه‌ها: کودک،انتقال مفاهیم دینی،خدا،والدین،شیوه رفتار،ابزار آموزش

M.A. Thesis:

How the transmission of religious concepts to childrens verbal

Abstract Since that man could acquire the technological humans mass media could be closer to each other . Education and development of early childhood is not harmony with what traditional family said. There are several questions of god is children,s minds and if answer were not good and currect by family or even community he is confused and it’s effects display with religious extremist or religious aversion in youth and adolescents. In the current era the global politics understand that religion play a key role in the world and for have power they try to misuse of believers. Receiving innate question of your child should be clear of adults around them until of religious doubt reach to rational religion away from superstition. This thesis try to acquaint reader with doctrine of transmission of religions concepts and it guidance to better communication with your children by professor of psychology and religious books. I paid what that was great problem for more of parents and trainers and with carful study of the effects you can close to society of what that is desired the look of muhammad house how help to epiphany of imam zaman. But what that important for transmission and understanding religion to child it’s depends to trainer and parent’s action of their religiosity before birth (eat halal mouthful and mother be ablutions every time، eth…) or after birth (breastfeeding until …) that how respect and observance to religious practices.

Keywords: Training Tools,misuse of believers,parents,transmission of religions concepts,god