دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرجس قلعه نوی، ۱۳۹۵

بررسی ریخت شناسی ریشه ارقام مختلف نخود به بقایای علف کش دو منظوره آسرت

وجود بقایای علف کش های سولفونیل اوره در خاک، رشد ونمو گیاهان در تناوب با محصولاتی که این علف کش ها استفاده می شوند را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور تعیین متحمل ترین رقم در شرایط حضور بقایای علف کش آسرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد واحد سبزوار در سال 1394 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع رقم (عادل، آرمان، آزاد، بیونیچ، سی 482 و هاشم) و بقایای علف کش (غلظت 30 درصد توصیه شده علف کش آسرت و شاهد بدون مصرف) بود. در اوایل دوره زایشی گیاه خصوصیات مورفولوژی ریشه شامل طول، وزن خشک، حجم، سطح، مجموع طول، وزن ویژه، قطر ریشه و نسبت ریشه به تاج و خصوصیات فیزیولوژیکی شامل مقادیر کلروفیل و کلروفیل به همراه طول و وزن خشک ساقه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حضور بقایای علف کش آسرت سبب کاهش 09/39 درصدی طول ساقه 2/26 سطح ریشه 92/33 حجم ریشه 05/39 مجموع طول ریشه 77/28 وزن خشک ساقه 16/38 وزن خشک ریشه 94/5 نسبت ریشه به تاج 07/19 کلروفیل 53/26 وکلروفیل و افزایش 01/38 قطر ریشه در مقایسه باعدم حضوربقایای علف کش شده در میان ارقام مورد بررسی از نظر صفات اندازه گیری شده رقم بیونیچ متحمل ترین و رقم هاشم حساسترین رقم به بقایای علف کش آسرت بود.

کلیدواژه‌ها: بقایای علف کش، رقم، مورفولوژی ریشه، نخود

M.A. Thesis:

Study the effect of different concentrations of Assert herbicide in soil on Chickpea (Cicer arietinum L.)٫ root morphology

Sulfonylurea herbicides residual in soil have been negative effect on crop that rotated with some crops that these herbicide used for their weed control in order to determine the most tolerant chickpea in presence of Aseert residual, an experiment was arrange as factorial experiment in sabzevar branch, Islamic Azad university in 2015.Factors were cultivar type(Adel,Arman, Azad, Bivanich,C482 and Hashem)and herbicide residual(30% Recommended dose of Assert and control). at early reproductive stage morphological characteristics such as Root Length, Root dry mater, Root volume, Root area, sum of root length Root specific weight and root/shoot ratio and physiological properties such as chl a, chl b and stem length and stem dry weight were measured. the result showed that Aseert residual decreased%39.09 stem length, 26.2% root area,33.92% root volume, 39.05% sum of root length,28.77% stem dry weih,38.16% root dry weight, 5.94% Root/shoot ratio, 19.07% chl a, 26.53% chl b and increased 38.01% root diameter compare that control. Among cultivar, Bivanich was the tolerant and Hashem the sensitive.

Keywords: herbicides residual, cultivars, root morphology, peas