دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هدیه یزدانفر، ۱۳۹۵

غربالگری باکتری های اکستریموفیل جدیدبرای تولیدزیستی نانوذرات فلزی(پالادیوم وطلا)

نانوذره، ذره‌ای است که ابعاد آن در حدود ? تا ??? نانومتر باشد. نانوذرات علاوه ‌بر نوع فلزی، عایق ها و نیمه هادی‌ها، معمول‌ترین آنها نانو ذرات سرامیکی، فلزی، پلیمری و نانو ذرات نیمه رسانا هستند. نانو ذرات طلا به عنوان یکی از مواد پرکاربرد در حوزه هایی نظیر حسگری، کاتالیست و رهاسازی دارویی شناخته می شود. نانو ذرات طلا به‌ طور معمول روکش‌دهی می شوند تا از توده‌ای شدن آن ها و دفع سریع توسط سامانه ایمنی بدن جلوگیری شود. ترکیب، چگالی و پایداری این روکش تأثیر بسیار زیادی بر زیست‌ سازگاری و ایمنی این نانو مواد داشته و کارایی آن ها به‌عنوان سامانه رسانشی تعیین می کند. نانوذرات پالادیم دارای قدرت جذب سطحی بالای ترکیبات آلی و غیرآلی هستند و از این نانوذرات در حذف آلودگی های زیستی استفاده می شود. لذا ما در این پژوهش به غربالگری باکتری های اکستریموفیل جدید برای تولید زیستی نانو ذرات فلزی(پالادیوم و طلا) پرداختیم. در این تحقیق ما توانستیم نانوذرات مورد نظر را در سایز های مناسب توسط باکتری تولید کنیم.نانوذره پالادیوم در غلظت 1.5 میلی مولار ومقدار 2 میلی مولار گلوکز در دمای 50 درجه سانتی گراد، بعد از24ساعت توسط سویه های باکتریایی تولید شده، و نانوذره طلا هم در غلظت 0.15% وزنی حجمی در دمای 58درجه سانتی گراد بعد از 24ساعت توسط باکتری تولید شده است.

کلیدواژه‌ها: نانوذرات فلزی، باکتری های اکستریموفیل، پالادیوم، طلا

M.A. Thesis:

screening of new extermophil for biologic nano particle production of gold and paladium

Nanoparticles are particles between 1 and 100 nanometers in size. Nano particles can be made of metallic, semi-conductors, and non-conductive material. The most common types of nano particles are ceramic, metallic, polymer, and semi-conductive particles. Gold nanoparticles are one of the most commonly used particles which are used in many applications, for instance, in sensors, catalysts, and pharmaceutical applications. Gold nano particles are commonly used to cover other particles in order to prevent them from accumulation and be disposed by the immune system. Composition, density, and stability of gold has a huge effect on its bio-compatibility and safety and helps it to function as a career particle. Palladium nanoparticles have strong surface tension to mineral and biological materials and are used in filtration of biological pollutants. In this study, the goal was a screening of new bacteria for production of metallic nano particles of gold and palladium. We successfully produced the above mentioned nano particles with desirable size using bacterial supernatant. Palladium nano particles were produced after 24 hours incubation at 50°C in a 1.5 M solution and 2M glucose and Gold nano particles were produced in a 0.15 % (W/V) at 58°C.

Keywords: Nano particles, New bacteria , Palladium , Gold.