دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا بهرابادی، ۱۳۹۵

غربالگری و شناسایی باکتری مولد آلفا آمیلاز مقاوم به حلال آلی و مطالعه تولید زیستی نانوذرات فلزی

استفاده از آنزیم ها در حلال های آلی به علت کاهش مقدار آب، محصولات جانبی ناخواسته را کاهش داده و از طرف دیگر تعادل ترمودینامیکی در جهت سنتز فراورده پیش می رود و بدینوسیله راندمان عمل آنزیم بالا می رود. از طرفی حلال های آلی با جدا کردن مولکول های آب در اطراف جایگاه فعال باعث کاهش فعالیت آنزیمی می شوند. پس دست یابی به پروتئاز مقاوم به حلال آلی برای صنعت یک ضرورت است. آلفا¬آمیلازها از مهمترین و با اهمیت¬ترین آنزیم¬ها به شمار می¬آیند و اهمیت فراوانی در بیوتکنولوژی امروزی ایفا می¬کنند. اگر چه منابع مختلفی قادر به تولید آلفا¬آمیلاز می¬باشند عموما آنزیم¬های مشتق شده از منابع میکروبی به ویژه منابع باکتریایی و از جنس باسیلوس از جنبه¬های کاربردی و صنعتی دارای ارزش می¬باشند و بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته¬اند. در این مطالعه سویه باکتریای مقاوم به حلال آلی توانایی تولید آلفا آمیلاز خارج سلولی را دارا بوده و مطالعات تعیین توالی نشانگر شباهت بالای سویه ASM-M1 با سویه Bacillu subtilis بود. دما و pH بهینه این آنزیم به ترتیب 65 درجه سانتی گراد و4/7 بود. الکتروفورز با SDS-PAGE باندی را با وزن مولکولی50 کیلو دالتون نشان داد. آنزیم نشاسته مایع را با Km و Vmax به ترتیب 003/0mM و 002/0 U/mg تجزیه می نمود. فعالیت این آنزیم در حضور درصدهای مختلف حلالهای آلی ازجمله بوتانل، متانل، پروپانل، هگزان و اتیل استات بررسی شد. بیشترین فعالیت مربوز به حلال متانول می باشد.

کلیدواژه‌ها: با کتری مقاوم به حلال آلی، آلفا آمیلاز، تعیین توالی، تخلیص

M.A. Thesis:

: Screening and identification of organic solvents resistant bacteria to amylase enzyme production and metal nanoparticles biosynthesis investigation

The use of enzymes in organic solvents due to the reduced amount of water, reduce unwanted side products and On the other hand, thermodynamic equilibrium proceeds for products synthesis and goes up the enzymatic yield. The organic solvent by the separation of water surrounding the active site caused reduction of enzymatic activity. Achieving the protease resistant to organic solvents is a necessity for the industry. ?-Amylases of the most industrial enzymes and play a important role in modern biotechnology. Although several sources capable of producing ?-amylases. Generally, enzymes derived from microbial sources, especially from bacteria and Bacillus, have various industrial applications and more studied. In this study, The bacterial strains resistant to organic solvents has the ability to produce extracellular amylase. sequencing studies indicate high similarity of ASM-M1 strain to Bacillus subtilis strain. The optimum temperature and pH of the enzyme to 65 ° C and 4/7, respectively. SDS-PAGE electrophoresis revealed a bond with molecular weight of 50 kDa. The Km and Vmax of enzymes was 0.003 mM and 0.002 U / mg, respectively. The activity of this enzyme in the presence of organic solvents such as butanol different percentages, methanol, propanol, n-hexane, ethyl acetate was investigated. The most activities represented in the presence of methanol.

Keywords: Organic solvent resistant bacteria, -amylase, Sequencing, Purification.