دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید امیر محمد افتخار زاده، ۱۳۹۵

بهاریه در سبک خراسانی ( بر پایه اشعار منوچهری دامغانی ، فرخی سیستانی و عنصری بلخی )

شاعران فارسی زبان از دیرباز در اشعار و سروده‌های زیبای خویش به توصیف بهار و نوروز یعنی لحظات خوش و زیبای رویش دوباره‌ی طبیعت پرداخته‌اند و با کلمات و عبارات خویش، تصاویری زیبا، بدیع و دل انگیز خلق نموده‌اند. بهاریه به اشعاری گفته می‌شود که شاعران درباره‌ی فصل بهار می‌گویند و هر کدام پرده از اسرار و زیبایی‌های بی‌کران خلقت الهی بر می‌دارند. بهاریه در سبک خراسانی و به ویژه در قصاید شاعران این دوره از بسامد بالایی برخوردار است و شاعران بزرگ این دوره بیشتر به بهار و بهاریه پرداخته‌اند. در این پژوهش سعی شده است با توجه به موضوع پایان نامه، بهاریه‌ها در قصاید شاعران بزرگ و توانایی هم‌چون«منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی و عنصری بلخی» مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه و بررسی بهاریه‌ها مشخص گردید که هر کدام از این شاعران در قصاید خویش به گونه‌ای به بهاریه پرداخته‌اند. برخی هم‌چون منوچهری دامغانی در همان آغاز قصیده، یعنی در مقدّمه و تشبیب و تغزّل به بهار پرداخته است و زیبایی‌های طبیعت را آشکار ساخته‌اند و برخی مانند عنصری بلخی در قسمت پایانی قصاید خود، یعنی آنجاکه به مدح ممدوح خود می‌پردازد از بهار سخن می‌گوید و ممدوح خود را به بهار طبیعت و جلوه‌های آن مانند می‌سازد. این پایان نامه در پنج فصل تدوین شده است، در فصل اول به کلیات و مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم شامل زندگی نامه‌ی هر سه شاعر است. در فصل‌های سوم و چهارم و پنجم به ترتیب قصاید بهاری هر سه شاعر مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان به نتیجه‌گیری کلّی پیرامون تحقیق پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها: بهاریه، سبک خراسانی، منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، عنصری بلخی

M.A. Thesis:

-Spring poem in Khorasani style based on Poems from Manoochehri Damghani and Onsorie Balkhi and Farokhi Sistanie

Persian poets and poems, long poems describing his beautiful spring and spring regrowth of the greatest moments and beautiful nature and dealt with his own words and phrases, beautiful pictures, have created new and pleasing. It is said that poets spring Bharyh lyrics say, each revealing the secrets and the infinite beauty of God's creation are removed. Bharyh odes poets in Khorasani style, especially in this era of high frequency and poets of the further course of the spring and have Bharyh. In this study, according to the thesis, the great poets and ability Bharyhha in odes like "manouchehri Damghani, farokhi Sistani and elemental Balkhi" be examined. Bharyhha the study showed that each of these poets in his odes to be paid to Bharyh. spring nature and its effects make it such. This thesis has been developed in five chapters, the first chapter outlines and literature will be discussed. The second chapter includes a biography of three of the poet. In the third, fourth and fifth seasons respectively studied poetic odes spring and in the end we have an overall conclusion of the study.

Keywords: Bharyh, Khorasani style, manouchehri Damghani, farokhi Sistani, elemental Balkhi