دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی اعظمی نژاد، ۱۳۹۵

آثار فقهی و حقوقی نشوز زوج و زوجه در فقه و حقوق ایران

نشوز یکی از موارد مشکلات بین زوجین در زندگی و روابط خانوادگی است که موجب از بین رفتن نفقه از طرف زوج به زوجه می گردد. چون نفقه یکی از تعهداتی است که زوج با قبول همسری بر ذمه اش گذاشته می شود و مادامی که زوجه در عقد دائمی زوج و تمکین تام از زوج باشد نفقه به او تعلق می گیرد و در این مورد یعنی پرداخت نفقه با شرایط مربوط به آن و سقوط نفقه در صورت فقد یکی از شرایط مذاهب خمسه متفق القولند و همچنین قانون مدنی طی بیان قوانین مربوط به آن نظر مثبتی با فقها و علمای مذهب دارد. زیرا قانون مدنی همگام با قرآن و نظر علمای مذهب قوانین را بیان می دارد و دولت و مسئولین در اجرای آن تلاش کافی را مبذول داشته اند.

کلیدواژه‌ها: نشوز، نفقه، تمکین، زوج ، زوجه، قانون مدنی

M.A. Thesis:

Legal effects disobedience both wife and husband in Jurisprudence and Iranian Law

One of the problems between the couple's disobedience in life and family relationships that lead to the loss of alimony to the wife by the husband.because alimony is one of the commitments accepted paired with his wife obligation placed on and as long as the wife is permanent marriage couples and couples alimony to his total obedience awarded and in this case,the fall of alimony in case of lack of consensus among Khamse religious terms as well as in civil law express a favorable opinion of jurists and religious scholars laws it has.because civil law intended to keep pace with the Quran and religious scholars the law states that the government and authorities in its implementation efforts have paid enough.

Keywords: disobedience, maintenance, compliance, wife, wife, civil law