دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد باعثی علی اباد، ۱۳۹۵

احکام فقهی اعمال عبادی در مساجد وحسینیه ها

در جامعه اسلامی مساجد نه تنها پایگاه و محلی برای عبادت و یاد خدا بوده بلکه به عنوان پایگاهی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... در جهت پیشبرد اهداف اسلامی مطرح بوده اند. این حقیقت با نگاهی گذرا به جایگاه و نقش مساجد در صدر اسلام بخوبی آشکار می گردد. در واقع در اسلام مسجد جایگاهی به وسعت یک مکتب جامع و زنده و موقعیتی به پهنه آرمان های یک رسالت جهانی و ظرفیتی به فراخی بشریت دارد نقش مساجد در جامعه اسلامی بدانگونه است که پیامبر اکرم(ص) مساجد را کانون های همیشه بیدار امت اسلامی معرفی نموده اند. از این رو هماهنگونه که اسلام مکتبی است جامع و پویا که در تمام عرصه های زندگی مردم دخالت و نقش دارد ورهرگز نمی توان آن را به عبادت صرف و رابطه انسان با خدا محدود نمود. مساجد نیز گستره ای به وسعت جامعیت احکام اسلامی داشته و نمی توان آن را در عبادت تنها خلاصه نمود و کارکردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و .. آن را نادیده انگاشت. مسجد محل عبادت است و فرقش با حسینیه در این است که آدم جنب و زن در حال عادت و نفاس نمى‏توانند وارد مسجد شوند؛ یعنى، توقف آنها در مسجد حرام است. و به طور کلى کارهایى که با شأن مسجد سازگار نیست و موجب هتک حرمت مى‏شود در مسجد جایز نیست. مثل برگزارى جشن عروسى و یا جشن‏هایى که در آن کف زدن باشد. اما در حسینیه ورود جنب و حائض حرام نیست، اگر دیوار یا فرش مسجد نجس شود تطهیر آن واجب است به خلاف حسینیه و در احکام دیگرى نیز تفاوت دارند

کلیدواژه‌ها: مسجد ، حسینیه ، اعمال عبادی ، بررسی فقهی

M.A. Thesis:

Acts of worship in the mosques and Islamic jurisprudence

In Islamic community center and mosque not only a place of worship and remembrance of God, but also as a base for cultural, political, social, etc. to achieve the goals have been mooted. This truth with a quick look at the status and role of mosques in early Islam is evidently.have. To the extent comprehensive range of mosques and Islamic law can not be summarized in just worship and cultural functions, political, social, etc. it be ignored. The mosque is a place of worship and to worship in difference here is that people are accustomed movement and postpartum women can not enter the mosque; that is, stop them in the mosque is forbidden. And in general what is not compatible with the dignity of the mosque and would be desecration of the mosque is not permitted. Like the celebration of a wedding or celebration that it is applause. But besides worship entry and menstruating are not forbidden, if the wall or carpet mosque is obligatory to purify impure and contrary to other provisions also differ WORSHIP

Keywords: mosque, a religious site, acts of worship, legal study