دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: وحید کیوانی فرد، ۱۳۹۶

طراحی وشبیه سازی مبدل dc/dc شبه رزونانسی با بازدهی زیاد برای اتصال مزارع توربین بادی دریایی (offshore) یه خطوط HVDC

امروزه استفاده از انرژی های پاک اهمیت فراوانی پیدا کرده از این رو با قرارداد تعداد زیادی از توربینهای بادی در کنار یکدیگر ودور از ساحل بدلیل شرایط مناسب محیط (مزارع توربین بادی offshore) می¬توان انرژی بیشتری استحصال نمود. انتقال انرژی دریافت شده از این مزارع بادی بصورت HVDC,HVAC می¬باشد که خطوط DC از نظر میزان بازدهی بهتر از خطوط AC میباشد زیرا مقدار توان راکتیو مصرفی توسط خط صفر می¬باشد. با توجه به اینکه ولتاژ خروجی توربین بادی در نظر گرفته شد4KVمی¬باشد که جهت انتقال انرژی مناسب نیست بدین منظور بایستی مبدلی طراحی شود تا سطح ولتاژ را تا 40KV افزایش دهد. مبدل پیشنهادی از روش مبدل شبه رزونانسی افزاینده تشکیل شده است که انتخاب فرکانس سوییچ -زنی آن نزدیک به فرکانس رزونانس به همراه بخش یکسو کننده افزاینده بهره می¬برد که از دو مبدل سری نیم پل تشکیل شده که امکان کلید زنی در ولتاژ صفر (zvs) در لحظه روشن شدن سوییچ ها وامکان کلید زنی در جریان صفر در لحظه خاموش شدن برای دیود های خروجی را فراهم می¬سازد . با توجه به اینکه مدار در چنین حالتی به فرکانس کلید زنی حساس میباشد فرکانس کلیدزنی در الگوریتم ان ثابت بوده و برای تغییر ولتاژ از تغییر سیکل وظیفه استفاده میشود. مقادیر المانها پس از محاسبه توسط نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی شده ونمودار ان ترسیم می¬گردد.نهایتاکلیدزنی درولتاژ صفر،کارکرد در فرکانس بالا ،پایین امدن استرس کلید ها ودیودها،کاهش تلفات ازمزایای این مبدل می¬باشد

کلیدواژه‌ها: مزارع توربین بادی، مبدل شبه رزونانسی، کلید زنی در ولتاژ صفر(zvs)

M.A. Thesis:

design and simulation of high efficiency quasi resonant dc/dc converter to connect an offshore wind farm to hvdc lines

Nowdays, the use of clean energies has become very important, and more energy can be extracted by contracting a large number of wind turbines alongside each other and offshore because of the proper environment (offshore wind turbines). The energy transfer from these wind farms is HVDC, HVAC, where DC lines are better than AC lines because of the amount of reactive power used by the zero line. Considering that the wind turbine output voltage was considered to be 4 KV, which is not suitable for energy transfer, a converter should be designed to increase the voltage level up to 40KV. The proposed converter is made up of an incremental quasi-resonant converter method, which selects its switching frequency near the resonant frequency along with the rectifier rectifier section, which consists of two semiconductor semiconductor transducers that can be switched at zero voltage (zvs ) At the moment the switches are switched on and the switching current is set to zero at the moment of shutdown for the output diode. Due to the fact that the circuit in this case is sensitive to the switching frequency, the switching frequency in the algorithm is fixed and the voltage change is used to change the duty cycle. The values ??of the elements are then simulated by the Simulink MATLAB software and calculated by the software. Low-voltage zero voltage, high-frequency operation, low voltage stresses and reduces the losses of the transducer

Keywords: Wind turbine farms, quasi-resonant converters, zero-voltage switching (zvs