دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه اندیشمند، ۱۳۹۵

مبانی فقهی حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام (ره)و مقام معظم رهبری

اندیشه سیاسی اسلام در سده اخیر شاهد تحولات و نوآوری های مهمی بوده است .مهمترین و برجسته ترین تحول در اندیشه سیاسی اسلام را می توان در تحولات انقلاب اسلامی و آرائ و اندیشه های امام خمینی ره، و مقام معظم رهبری در ایران یاقت . یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی ره، و مقام معظم رهبری حفظ نظام است. این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی از منظر فقه سیاسی اسلام پرداخته که بر اساس روش توصیفی به تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی امام، ومقام معظم رهبری با نظر به اطلاق تئوری حاکمیت دینی پردازش شده است. حکم اولی حفظ نظام، بر اساس ادلة وجوب است، اما گاهی ممکن است احکامی در شرایط اضطراری و بر اساس مصالح جامعه اسلامی در راستای حفظ نظام، از سوی حاکم وضع شود که با احکام اولیه دیگر، تعارض داشته باشد. در این فرض، کدام مبانی فقهی، بیانگر مشروعیت این گونه احکام است؟ در اندیشه سیاسی امام خمینی( ره)و مقام معظم رهبری وجود این احکام، حتی در صورت تعارض، لازم و ضروری است و ایشان حفظ نظام را از اهم واجبات می‌داند. مبانی فقهی مشروعیت اینگونه احکام، گاهی می‌تواند از باب «حکم حکومتی»، «مصلحت نظام»، «حکم ثانویه» و اولویت اهم بر مهم، در مقام تزاحم باشد

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام ،امام (ره) و مقام معظم رهبری ،حکم حکومتی ، مصلحت نظام ، حکم ثانوی

M.A. Thesis:

the jurisprudential basis of the maintence of the islamic govenment in Imam Khomeini(p.b.u.h)and the supreme leaders thoughts

One of the main issues in the political thought of Imam Khomeini, the Supreme Leader and maintain the system. This study, preserved foundations of the Islamic system of jurisprudence that political Islam based on descriptive analysis of the political thought of Imam Khomeini, the supreme authorities with a view to applying the theory of religious sovereignty is processed. In this case, what principles of jurisprudence, the legality of these sentences? In the political thought of Imam Khomeini and Supreme Leader of the existence of these provisions, even in the event of a conflict, it is important to maintain the system and he knows the most important tasks. Legal foundations of the legitimacy of such orders, sometimes can be a matter of "public order," "interests of the military and national security," "second sentence" and highlights the important priority, as is interference.

Keywords: system maintenance, Imam Khomeini and Supreme Leader of the ruling government, the Expediency, secon