دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بیت اله پری زاده چوکانلو، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی حقوق کودکان شبهه و نامشروع در فقه وحقوق موضوعه

فرم اطلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : 12720837942011 نام و نام خانوادگی دانشجو : بیت الله پری زاده شماره دانشجویی : 930689110 سال و نیمسال اخذ پایان نامه : 31/06/1395 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : بررسی تطبیقی حقوق کودکان شبهه و نامشروع در فقه و حقوق موضوعه تاریخ دفاع از پایان نامه : 14/07/1395 تعداد واحد پایان نامه : 6واحد نمره پایان نامه دانشجو به عدد : به حروف : خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) چکیده ارتباط نامشروع یک امر نسبی است که با سطح افکار، عقاید، آداب و رسوم و اخلاقیات مردم هر جامعه‌ای رابطهِ مستقیم دارد. اما فرزندان ناشی از ارتباط نامشروع در هر جامعه بسته به سیاست حقوقی آنها سنجیده شده و حقوق آنها مشخص می باشد. در اسلام و فقه اسلامی فرزندان نامشروع و شبهه همانند سایر کودکان حقوق معینی دارند ولی نسبت به کودکان عادی و مشروع از یک سری حقوق همانند حق اجتمهاد، قضاوت، شهادت و غیره محروم می باشند چرا که برخی منتصبات و حقوق شرایط ویژه ای دارند و صلاحیت هایی را می طلبند که فرزندان نامشروع و شبهه آنرا دارا نبوده و بنابراین نمی توانند از حقوقی کاملا مشابه با فرزندان عادی بهره مند باشند. اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه هستند و جز حرمت نکاح هیچ رابطه‌ای بین کودک خارج از نکاح و پدر و مادر عرفی او قائل نیستند. نفقه طفل نامشروع و شبهه بر گردن ابوین او می باشد، چرا که شرع اسلام هیچ گونه طفلی را در جامعه بدون حمایت رها نکرده است؛ لذا برمردم واجب کفایی است که حمایت از طفل نامشروع و شبهه نمایند. در نظام حقوقی ایران فرزند مشروع با فرزند نامشروع به لحاظ خاستگاه حقوقی متفاوت است. به بیان دیگر در حقوق ایران خود پاکی نسب و طهارت نسل موضوعیت دارد. در قانون ایران که به پیروی از فقه امامیه است، کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع و شبهه از حق توارث بین ابوین خود محروم است. اما در کشور فرانسه اگر میان فرزند مشروع و طبیعی تفاوت کمی قائل هستند؛ به لحاظ حفظ جامعه و جلوگیری از انحلال و فروپاشی خانواده هاست. کنوانسیون حقوق کودک نیز میان کودکان مشروع و نامشروع از لحاظ برخورداری از حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکان در نظر گرفته شده است، تفاوتی قائل نیست و تصریح می کند که کودک به طور مطلق، مورد نظر می باشد. از سوی دیگر، اصل کلی تساوی و عدم تبعیض در احترام به اشخاصی که خارج از روابط زناشویی متولد می شوند، در قوانین کشورهای انگلستان، ایتالیا و فرانسه مورد تصویب واقع شده و تلاش گردیده است این کودکان حقوقی متساوی با کودکان مشروع پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها: کودکان نامشروع، شبهه، فقه اسلامی، نظام حقوقی، نسب، حقوق کودک

M.A. Thesis:

A comparative study of the doubt and illegitimate children's rights in Islamic jurisprudence and law

Idendify code of thesis: 12720837942011 Unit name: Sabzevar Unit code: 127 Academic year: 2016/9/21 Student name: beytolah parizade Student code: 930689110 The title of thesis: a comparative study of the doubt and illegitimate children's rights in Islamic gurisorudence and law Thesis score: Presentation date: 2016/5/10 Number of college course: 6 Abstract(include summary, goals, executive ways and results): Abstract It is a relative affair with the thoughts, beliefs, customs and morals of any society is directly related. But the children of having an affair in any society is measured depending on the legal policy and their rights are clear. In Islam and Islamic jurisprudence illegitimate children and children's rights have certain doubts, but like other children than normal and legitimate rights, including the right of a series Ajtmhad, judge, witness and so are deprived. Because some special circumstances are appointed and rights. Qualifications to demand that doubts are illegitimate children and not having it and therefore can not benefit from the law are quite similar to those of normal children. The majority of Shia scholars believe the lack of incorporation of illegitimate children and the sanctity of marriage belong to the adulterer and the adulteress are no out-of-marriage relationship between a child and his parents do not make common. Alimony illegitimate child and his parents are doubts on the neck, because Islam does not leave any child without the support of the community, so Brmrdm-sufficiency is obligatory that illegitimate child protection and their doubts. In the Iranian legal system of illegitimate child illegitimate child is different in terms of legal origin. In other words, the purity of lineage and purity of Iranian law relevant generation. Iranian law to follow the Shiite jurisprudence, the child of adultery and suspicion between its parents is deprived of the right to inheritance. But in France if the children are legitimate and natural make little difference, in terms of protecting society and preventing dissolution and disintegration of families. CRC between legitimate and illegitimate children in terms of the rights that the Convention is intended for children, Not discriminate and stipulates that children absolutely, to be. On the other hand, the general principle of equality and non-discrimination in respect to persons who are born outside of marriage, the laws of England, Italy and France have been approved and strive to find these children equal rights with legitimate children.

Keywords: wedlock, doubt, Islamic jurisprudence, legal system, ancestry, children's rights