دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بتول محمدیان، ۱۳۹۲

هنر از منظر فقه شیعه

مذهب تشیّع همه ابعاد زندگی اجتماعی پیروان را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر تشیع به خاطر غلبه بعدِ عرفانی آن در هنر نمایان تر است. ما با بیان انواع هنر از قبیل هنرهای آوایی )شعر و موسیقی( ،هنرهای تجسّمی )همچون نقاشی، معماری( و هنرهای نمایشی )سمعی و بصری همانند شبیه خوانی و پرده خوانی( انعکاس مضامین شیعی در این هنرها را به تصویر کشیده ایم. تحقیق و کندوکاو در هر مقوله اى، در گرو شناسایى جامع و کامل مدارک و منابع آن مقوله است. گستردگى دامنه مقوله هاى فقهى و پراکندگى دلیلها و مواد زیرساز هر بناى فقهى، در کتابهاى تفسیرى و روایى، ما را بر آن داشت که در مقوله بسیار مهم هنر سیرى در آیات و کتابهاى روایى داشته باشیم و هر کجا از این مقوله سخنى به میان آمده و یا امکان دارد راهى براى حلّ این مسائل،بگشاید، بنمایانیم . این رساله بر آن است تا به مقوله هنر از منظر فقهای شیعه بپردازد .

کلیدواژه‌ها: هنر ،فقه ،شیعه

M.A. Thesis:

Art of viwe of shia jurisprudence

Topic :Art from point of view shiism religious Shiism religion to influence all dimensions followers social life- shiism impact since domination its mystic .dimension is to show in art .We with expression art types such sound arts (music).Plastic arts (such painting , architecture) and dramatic arts ,to draw picture reflection shim contents in this arts .Investigation and research and every entry is to be pawned knowledge exhaustive and complete documents.And its source's in entry – spread medium religious topics and reasons dispersal and substructures.Matters , to obligate religious structure in commentary books and our anecdote that in very important.Entry we to move in signs and anecdote books . in every place from this entry to bring up speech and or it impassible . to become open en route for solve this problems we to show their . despite of not possible definition in dignity art and complete division about art branches . therefore with a little think can divided to art three part phatatic , plastic and dramatic arts.in this essay , music survey under topic phototic arts such sculpture , painting , photography and architecture under topics plastic and show under topic dramatic arts.We finding public instances this arts(euception music) in islamic society on the basis of religious commands , because sang and singing problem is longest discussion between canonists that also ambiguous . in this regard the most religious canonists to forbid singing but really which show in society under topic music has singing. Key word : art, religious , shiism

Keywords: