دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی جوادی شامیر، ۱۳۹۵

اثرمخدوش کنندگی چسبندگی هزینه بر ارتباط مالکیت مدیریتی و محافظه کاری شرطی

اخبار بد سریع¬تر از اخبار خوب در سود منعکس می¬شود که بیان¬گر محافظه¬کاری است؛ در واقع محافظه¬کاری با شناسایی سریع اخبار بد نسبت به اخبار خوب باعث کاهش سود و بازدهی می¬گردد اما این رابطه¬ی نامتقارن می-تواند از یک عامل دیگر، چسبندگی هزینه، به وجود آید، چسبندگی هزینه پاسخ نامتقارن هزینه¬ها در زمان افزایش فروش در مقابل کاهش آن است در واقع کاهش سود و بازدهی¬ می¬تواند ناشی از چسبندگی هزینه نیز باشد. چسبندگی هزینه و محافظه¬کاری شرطی به طور همزمان وجود دارد و چسبندگی هزینه موجب اشتباه در برآورد محافظه¬کاری شرطی در مدل¬ها می¬باشد و می¬بایست در مدل¬های محافظه¬کاری، چسبندگی هزینه، کنترل شود تا باعث تحریف نتایج نگردد. از آن جا که مالکیت مدیریتی، مدیران را هم¬ردیف با سهام¬داران قرار می¬دهد که منافع و انگیزه دارند، ممکن است این باعث شود که چسپندگی هزینه کاهش پیدا کند.در مدل¬ها این اثر می¬تواند باعث اشتباه در محافظه¬کاری شرطی شود. بنابراین مدل¬ها احتمالاً ارتباط بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری را بالا برآورد می¬کنند.لذا این پژوهش به مطالعه اثر مخدوش کنندگی چسبندگی هزینه بر ارتباط مالکیت مدبریتی و محافظه کاری شرطی بر مبنای داده¬های 133 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389الی 1393پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده پاسخ قوی سود(زیان) به اخبار منفی نسبت به اخبار مثبت می¬باشد هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه¬ها است که پس از کنترل اثر آن محافظه¬کاری شرطی کاهش می¬یابد.لکن بین محافظه کاری شرطی و مالکیت مدیریتی رابطه معنی¬داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: محافظه کاری، چسبندگی هزینه، مالکیت مدیریتی

M.A. Thesis:

The Confounding Effect of Cost Stickiness on the Association between Managerial Ownership and Conditional Conservatism

Bad news about profit is reflected faster than good news and this is because of conservatism, in fact conservatism by rapid recognition of bad news in comparison to good news results in the decrease of profit and revenue, however this asymmetric relationship can emerge from other sources such as cost stickiness. Cost stickiness is the asymmetric response of costs at the time of sale increase in comparison to sale decreases, in other words the decrease of profit and revenue might be the result of cost stickiness. Both cost stickiness and conditional conservatism exist simultaneously and cost stickiness results in false estimation of conditional conservatism in models; so in order not to violate the output, cost stickiness should be controlled in conservatism models. Since management ownership considers managers compeer to stockholders who are motivated and benefactors, this might lead to cost stickiness decrease. In models this effect can cause possible mistakes in conditional conservatism. So it’s highly probable that these models estimate a high correlation between management ownership and conservatism. To this end the present study focused on the manipulating effect of cost stickiness on management ownership and conditional conservatism based on the data collected from 133 accepted firms in Tehran stock exchange from 1389 to 1393. The results of the present study showed the strong response of profit (loss) to negative news in comparison to positive news. The results also showed that part of the asymmetric timing model of profit is due to the cost stickiness, and by controlling its effects, conditional conservatism might decrease. Yet there is no meaningful correlation between conditional conservatism and management ownership.

Keywords: conservatism, cost stickiness, management ownership