دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی لطفی، ۱۳۹۵

بررسی شوخ طبعی در خاطره نویسی دفاع مقدّس

شوخ طبعی، توانایی و خصلت ذاتی در سرشت و ذات برخی از افراد است که قادرند بیان خود را در قالب لطایف و ظرایف برای شادی و خنده دیگران اظهار کنند و یا بنویسند. از آن-جایی که در هر اجتماعی، انسان‌هایی با این خصوصیّت پیدا می‌شوند از جمله در دوران دفاع مقدّس که زندگی جمعی و نظامی رزمندگان جریان داشت، در چنین اجتماعی هم حضور افراد شوخ طبع اجتناب ناپذیر و مغتنم بود. لذا در مراودات روزمرّه‌ی آنان شوخ طبعی برای نشاط و خنده رواج داشت. خاطره نویسی درباره‌ی رزمندگان و آزادگان محترم بعد از دفاع مقدّس در آثار متعدّدی رشدکرد و در بخشی از آن و لابه لای برخی از کتب شوخ طبعی دیده می‌شود که رزمندگان برای خنده و نشاط، تقویت روحیّه، ایجاد انگیزه و انتقاد از وضعیّت، از شوخ طبعی استفاده می‌کرده‌اند. این پایان نامه به بررسی و تبیین شوخ طبعی در خاطره نویسی دفاع مقدّس و چگونگی انعکاس آن در آثار خاطره نویسی پرداخته است و متشکّل از مقدّمه، چهار فصل و نتیجه گیری می‌باشد. در فصل اوّل به کلّیّات و مبانی نظری تحقیق به عنوان مدخل مبحث اشاره شده، در فصل دوم مضامین شوخ طبعی که رزمندگان و اسرای معزّز برای افزایش روحیّه و سرگرمی به کار می‌برده‌اند، تحلیل شده و در فصل سوم، ساختار و چگونگی وقوع شوخ طبعی بیان گردیده و تکنیک‌های استفاده شده در شوخ طبعی‌ها در فصل چهارم بازگو شده، در پایان تحقیق هم نتیجه گیری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: شوخ طبعی، رزمندگان، خاطره نویسی، دفاع مقدّس، تقویت روحیّه.

M.A. Thesis:

The review of sens of humor in writing diary on the holy defense

Wittiness is the natural ability of some people who can state or write their words as facetiae (humorous writing and sayings)for other happiness and laughing where as people with these personalities are in each society it's unavoidable the presence of these kind of people as during holy difence who had military and social life, so in their daily communicative life used wittiness for laughing and happiness.Reminiscence about soldiers and Azadegan( people who became free after they were as prisoners of war)was developed during holy difence and you can find wittiness in some parts of it or among books in which soldiers used it for laughing moral raising making motivation and criticizing the current situation.In this thesis , wittiness has been studied in sacred defence reminiscence and its reflection in related works and consist of an introduction , four chapters and a conclusion in the first chapter as the entrance of research we have mention general and theorical points. In the second chapter, the contents of soldiers wittiness have been studied for moral raising and amusement in chapter three ,The states and conditions of wittiness have been stated and finally using techniques in wittiness have been mentioned in the fourth chapter conclusion is the last part of researc

Keywords: Wittiness,soldiers,reminiscence, sacred defence, moral raising