دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ربابه شایق کارگر، ۱۳۹۵

بررسی فقهی غنا در عبادات از منظر مذاهب خمسه

گاهی خوبی و بدی چیزی را از طریق شناخت مخترع و بنیان¬گذار آن می¬توان به دست آورد؛ یعنی اگر عمل و روش به وسیل? شخص محترم، یا به توصیه و سفارش او بنیان گذاشته شود یا رواج یابد، معلوم می¬شود آن عمل، پسندیده و موجب تقرب به خداست، هم¬چنین اگر عمل و سنّتی به وسیل? شخص خبیثی تأسیس و بنیان گذاشته شود، درمی¬یابیم که آن عمل، ناپسند و باعث دوری از رحمت خدا می¬شود. درباره غنا بر فرض این که هیچ دلیلی بر مبغوضیت آن وجود نداشته باشد (در حالی که ده¬ها دلیل وجود دارد) از همین راه می¬توان ناپسندی آن را به دست آورد؛ زیرا بر اساس دلایل موجود، غنا به وسیل? شیطان ملعون اختراع شده و در طول تاریخ به وسیل? افراد غیرمتعهد و بی-مبالات به دین، مانند سلاطین جور و مأموران فاسق آنان رواج یافته است. غنا یا خوانندگی، مقوله¬ای است که از دیرباز مورد بحث و کاوش پزشکی، روان¬شناسی و نیز فقهی و دینی بوده است به اتفاق همه عالمان مسلمان، غنای مطرب و فسادانگیز، حرام قطعی است که عقل و شرع بر آن صحّه می-گذارند و همگان باید از آن پرهیز کنند. امّا اگر خوانندگی، مطرب و فسادانگیز نبود، حکم آن چیست و در برابر چه باید کرد؟ این پایان¬نامه با استفاده از منابع دینی و فتاوای فقها در سه فصل به این موضوع پرداخته و همه جوانب را کاویده است.

کلیدواژه‌ها: غنا، فقه، عبادت، مذاهب خمسه.

M.A. Thesis:

the juridical study of lyric in worships from the prespective of five religions

Sometimes we can discriminate badness and goodness of a thing through knowing its inventor and founder; it means that if an action or treatment founded or promoted by honorable person, or by his advice, that action known as a good action and cause access to God, and also if an action or tradition established by a malicious man, we see that it is disagreeable and cause to be away from God’ mercy. About lyric, we assume that there is no reason for its provoking (while there are a lot of reasons) through this way we can get its indecency; because base on the existing reasons, lyric invented by Satan, and during the history it is promoted by careless person and who is not undertaker toward religion, such as kings of oppression and their lewd officials. Lyric or singing is a topic which is studied in medical, psychological, religious and juridical explorations since long. All the Muslim scholars agree that joyful and immoral lyric is sure illegal in which religious law and intellect confirm it and all should avoid. However, if singing was not joyful and immoral, what is the order and what should we do? This study examines this topic through religious sources and jurisconsults’ sentences, and all aspects are explored.

Keywords: Lyric, jurisprudence, Worship, Five religions