دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین اکبری قانع، ۱۳۹۵

تحلیل لالایی های بخش ششتمد و روداب

لالایی‌ها بخشی از ادبیات عامه و ادبیات شفاهی محسوب می‌شود که در عین سادگی و کوتاهی، دارای معانی عمیق و موسیقی خاص می‌باشد. این سروده‌ها، مجموعه‌ای از فرهنگ، احساسات و عواطف، باورها و سنت‌های مردم عامی هستند که سینه به سینه به آیندگان منتقل شده و می‌توان از مفاهیم آن‌ها به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی عامه‌ی مردم پی برد. لالایی‌ها ساده‌ترین راه انتقال تجربیات زندگی به نسل‌های آینده می‌باشد. این رساله شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص دارد، در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است. جامعه‌ی مورد تحقیق بخش ششتمد و روداب بوده است که اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق گفت‌وگو (مصاحبه) صورت گرفته است. فصل سوم به معرفی ششتمد و روداب از دیدگاه فرهنگی، تاریخی و ادبی اشاره شده است. در فصل چهارم لالایی‌ها از دیدگاه ساختاری، ادبی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: لالایی، ادبیّات شفاهی، ششتمد، روداب

M.A. Thesis:

local lullabies af shestamad and rudab

Lullabies are considered as part of popular and oral literature which are simple and short in face but they have deep meanings and special rhythms. These poems are a set of culture, emotions, beliefs and traditions of ordinary people which are orally transmitted to the future generations and by considering them it is possible to realize social cultural and moral structures of the ordinary people. Lullabies are the easiest way to transfer life experiences to the future generations. This thesis consists of four chapters. The first chapter is devoted to an overview of the research. In chapter two, theoretical foundations of research is considered. The research population is Sheshtamad and Roudab Regions which the data is collected by interview. In the third chapter, Sheshtamad and Roudab are introduced from the aspects of culture, history and literature. In the final chapter, lullabies are literary, structurally and contently considered

Keywords: Lullabies, oral literature, Sheshtamad, Roudab