دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: انسیه احمدی فرد، ۱۳۹۵

روحیه استبداد ستیزی در رمان های تنگسیر ،سو و شون و کلیدر

تاریخ ادبیات ما پر است از روایت‌هایی که افتخارات یا ننگ‌های حاکمان عادل یا جابر ایران زمین را به تصویر کلام درآورده‌اند. رمان‌های معاصر فارسی نیز از این خصیصه برخوردارند؛ به ویژه رمان‌های تنگسیر، سووشون و کلیدر که در نوع یا ژانر رمان‌های تاریخی و دینی قرار می‌گیرند و بازتاب‌دهنده‌ی اسطوره‌های ملی و مذهبی نیز هستند. در میان این سه رمان، سووشون از این نظر شاخص‌تر است. روحیه‌ی استبدادستیزی در این رمان‌ها جلوه‌های گوناگونی یافته که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پایان‌نامه در یک مقدمه، شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه‌ی تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش‌های تحقیق، روش تحقیق، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق، فصل اول، حاوی کلیات و مبانی نظری تحقیق، فصل دوم در بر گیرنده‌ی جلوه‌های استبدادستیزی در تنگسیر، فصل سوم شامل جلوه‌های استبدادستیزی در سووشون و فصل چهارم نشان‌دهنده‌ی روحیه‌ی استبدادستیزی در کلیدر است و در پایان فصل چهارم نتیجه‌گیری و پس از آن منابع و مآخذ آورده شده است

کلیدواژه‌ها: رمان تاریخی و دینی، اسطوره، روحیه‌ی استبدادستیزی، تنگسیر، سووشون و کلیدر

M.A. Thesis:

Spirit of tyranny in novels Tangsir, SovaShoon and Kalidar

Persian literature is full of stories about the honor or disgrace of the rulers of Iran. Contemporary Persian novels also have this characteristic; especially novels like Tangsir, Savushun and Kalidar that are in historical and religious genres and reflect the national and religious legends. Among these three novels, Savushun is prominent in this respect. Anti-authoritarian attitude in these novels has various manifestations that have been investigated in this study. The present thesis has an introduction includes, problem statement, importance and necessity of research, review of literature, research objectives, research questions, research methods, problems and limitations of research. The first chapter contains an overview and theoretical foundations, the second chapter encompasses different manifestation of anti-authoritarian in Tangsir, the third chapter includes different manifestation of anti-authoritarian in Kalidar, the fourth chapter represents the anti-authoritarian attitude in Kalidar and at the end of this chapter, conclusion and then after the resource and bibliography are presented

Keywords: Historical and religious novel, legend, Anti-authoritarian attitude, Tangsir, Savushun and Kalidar