دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه پرهیزکار، ۱۳۹۵

بررسی مقام رضا در حدیقه سنایی و اسرارنامه عطار

«رضا» در عرفان از مقامات و احوال عالی سلوک است. به تعبیری آخرین مرحلة تهذیب نفس است. سالک زمانی که از دل و جان موحّد شد، و خداوند را منبع هر خیر و برکت دانست، پیوسته غرق در لذّت، بهجت و سرور می گردد. در آن صورت در نظر او فقر و غنا، راحت و عنا، بقا و فنا یکی است. در این پایان نامه به تحلیل مبانی عرفانی مقام «رضا» در حدیقه الحقیقة سنایی و اسرارنامة عطّار پرداخته شده است.در این پایان نامه ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. در فصل یکم، مبانی نظری تحقیق و جایگاه رضا در عرفان آمده است. علاوه بر آن توضیحی در مورد مشربِ صحو و سکر و طریقت ها ارائه شده است. فصل دوم، به زندگی، آثار، شعر و اندیشةی سنایی و عطّار و تحولات فکری آنها، اختصاص یافته است. در فصل سوم، بازتاب مقامِ «رضا» در حدیقة سنایی و اسرارنامة عطّار و رابطه آن با سایر مقامات از دیدگاه دو شاعر یاد شده به طور مجزا، به تصویر کشیده شده است. در پایان، نتیجه گیری آمده است.

کلیدواژه‌ها: رضا، عرفان، مقام، حدیقه الحقیقه، اسرارنامه.

M.A. Thesis:

The investigation of God satisfaction of Hadigha by Sanai and Asrar-nameh by attar

“Satisfaction” is one of the sublime standings of passing the theological course in theosophy (religious science). In other word it is a last step of soul edification. When router (peripatetic) become theist willingly and sees God as a source of every blessing he is always in bliss. In that case, poverty and richness comfort and pain, survival and death would be same. This thesis looks at the theosophical (religious) grounds of satisfaction standing in Thanayees Hadigheh and Attar’s Asrar Nameh. The general principle of the research has been firstly stated in this paper. In chapter one, theoretical background of the study and the position of “Satisfaction” in theosophy have been raised. In addition, some pointes were mentioned about the starting place of bliss and sufism. Chapter two was dedicated to Thanayee and Attar’s life, works, poetry and thinking and their changes in their thought. Chapter three has reflected the “Satisfaction” stand in Thanayee’s Hadigheh and Attar’s Asrar Nameh and their linking to other positions has been drawn separately from these two aforementioned poet’s perspective. Finally, the thesis has concluded.

Keywords: Satisfaction, theosophy , standing, Hadigheh Alhaghighah, Asrar Nameh.