دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد شعبانی ششتمد، ۱۳۹۵

بررسی فقهی ارث انبیاء

چکیده‌ی پایان‌نامه: (چکیده‌ی پایان‌نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی) ارث در لغت به معنای مال و دارایی شخص متوفی را صاحب شدن است و در اصطلاح به اموالی گفته می شود که پس از مرگ شخص به فرزندان و ارحام واقربای میت می رسد که این امر از زمان حضرت آدم تا کنون مرسوم بوده است.و درشرع مقدس اسلام نیز که اکمل ادیان است برنامه منسجم و دقیقی درباره ارث و سهم هر یک از بازماندگان وجود دارد که در قرآن کریم بیان شده است و این آیات مطلق بوده و شامل تمام اقشار جامعه می باشد. ولی ابوبکر با همه خدمات فراوان خوددرزمان حیات پیامبر(ص) در یک بدعت و اقدام انحرافی و به استناد حدیثی که فقط خود راوی آن بود. از قول پیامبر اکرم (ص) روایت کرد که «ماگروه پیامبران از خود ارثی بجا نمی گذاریم» و به استناد همین حدیث که مخالف نص صریح قرآن است- وازهمین رواحتمال جعلی بودن آن می رود-فدک را که مال حضرت فاطمه (س) بود غصب نمود و ایشان در دفاع از حق خود با استناد به آیات مربوط به ارث گذاشتن حضرت داود برای حضرت سلیمان وحضرت زکریا برای فرزندش و نیز سایر آیات مربوط به ارث ادعای بی اساس ابوبکر را محکوم نمود. ونگاهی به سیر تاریخی مالکیت فدک که گاهی خلفا آن را به مالکان اصلی برمی گرداندندوگاهی مصادره می کردند نشان از بی پایه بودن این حدیث می باشد. در این پایان نامه سعی شده است که با توجه به ادله استنباط به ویژه کتاب و سنت به بیان مستندات ارث گذاشتن انبیاء بپردازیم. کلید واژه ها: ارث، میراث، انبیاء، فقه، فدک

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

juris prudencial study of prophet"s heritege

Abstract: (include summary, goals, executive ways and results) Inheritance in the word means the own and property of death person that somebody earns and in the term means that property inherit to the children, the deceased and relatives that this duty has been common since Adam until now and in the Islam that is the complete religion there are the exact coherent program about inheritance and this subject has been mentioned in Quran and those verses are absolute and it includes all the social stratum. But Abu-Bakr with all the many service to the Islam during the Mohammad prophet he did the perverted performance and cited to a Hadith that he was the creator of that Hadith. He mentioned according to Mohammad that "we prophet group don't remain something of ourselves. To cite this Hadith that it's completely against Quran instruction because of this it predicts that's fake, so they arrogated the Fadak that has been for Fatemeh's and to prove her rights she cited to the inherit Davood and Zakaria for children and other relative verses to Abu-bakr's fake claim. And if we looked the Fadak's history we'll understand the subject of that Hadith is to be unfounded. At the end of this thesis we tried to do research about deduction reasons especially in the book and tradition and inheriting prophet. Key Words: inheritance, heritage, prophets, Jurisprudence, Fadak .

Keywords: