دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه خیرابادی، ۱۳۹۵

انواع هنجارگریزی درشعرمهدی اخوان ثالث

برجسته سازی در ادبیَات یا به تعبیری دیگر، دگرگونی شکل عادی زبان به زبان ادبی به دو شیوه امکان‌پذیراست: 1- هنجارگریزی، یعنی آن که نسبت به قواعد حاکم بر زبان و خودکاری آن انحراف صورت پذیرد. 2- قاعده افزایی، یعنی آن که قواعد تازه‌ای بر قوانین موجود در زبان افزوده شود؛ زیرا فرمالیست‌ها، ادبیّات را صرفاً یک مسأله‌ی زبان می‌دانند. پژوهش حاضر به شیوه‌ی اوّل، یعنی هنجارگریزی و انواع آن می‌پردازد و هشت مورد هنجارگریزی موجود در آثار شعری اخوان ثالث را مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهشگر، پایان نامه‌ی خود را در یک مقدّمه و دو فصل ارایه کرده است: در مقدّمه، بیان مسأله، اهمیّت و ضرورت پژوهش، پیشینه، اهداف، پرسش‌های پژوهش و... آمده؛ در فصل یکم کلیات و مبانی نظری پژوهش بیان گردیده؛ در فصل دوم انواع هنجارگریزی در شش مجموعه‌ شعر اخوان ثالث به ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتیجه گیری از پژوهش موجود ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها: برجسته سازی، هنجارگریزی، قاعده افزایی، شعر اخوان ثالث.

M.A. Thesis:

the types of deviation in the Mehdi Akhavan Sales' s poems

Highlighting in literature or in other words, the transformation of the normal form of literary language is possible in two ways: 1.The deviation, ie the deviation of the rules governing the languages and automated done it. 2. synergies rule, that the new rules will be added to the existing because formalists, literature only know a language problem. rules on language. This study is the first one, the deviation and the deviation of eight types of deals in the works of poetry Akhavan examined. Researcher, his thesis in an introduction and two chapters has to offer: the introduction, the importance and necessity of the research, background, objectives, research questions and results; general and literature mentioned in Chapter One; in the second quarter of deviation in the six collections of poetry Akhavan examined in chronological order and in the end, the conclusions of the research are offered.

Keywords: highlight, deviation, no synergies, poetry Akhavan