دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد زارعی، ۱۳۹۵

جایگاه انسان کامل در متون نثر عرفانی سده ی هفتم هجری قمری (مرصاد العباد و انسان کامل)

انسان کامل یعنى انسان نمونه، انسان اعلى‏ یا انسان والا. انسان مانند بسیارى از چیزهاى دیگر، کامل و غیرکامل دارد و بلکه معیوب و سالم دارد و انسان سالم هم دو قسم است: انسان سالم کامل و انسان سالم غیرکامل. شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام، از آن نظر براى ما مسلمین واجب است که حکم مدل و الگو و سرمشق را دارد؛ یعنى اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم- چون اسلام مى‏خواهد انسان کامل بسازد- و تحت تربیت و تعلیم اسلامى به کمال انسانى خود برسیم، باید بدانیم که انسان کامل چگونه است، چهره روحى و معنوى انسان کامل چگونه چهره‏اى است، سیماى معنوى انسان کامل چگونه سیمایى است و مشخِصات انسان کامل چگونه مشخصاتى است، تا بتوانیم خود و جامعه خود را آن گونه بسازیم. اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم، قطعاً نمى‏توانیم یک مسلمان تمام و یا کامل باشیم و به تعبیر دیگر یک انسان ولو کامل نسبى از نظر اسلام باشیم‏. این پایان نامه، شامل چهار فصل می‌باشد. در فصل اول کلیات تحقیق بیان می‌شود، در فصل دوم به بررسی جایگاه انسان کامل در مرصادالعباد نجم¬الدّین رازی می‌پردازیم، در فصل سوم به بررسی انسان کامل در آثار عزیزالدّین نسفی می‌پردازیم، در فصل چهارم مقایسه‌ای بین این دو دیدگاه انجام و نتایج کار را بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها: انسان کامل، نجم الدّین رازی، مرصادالعباد، عزیزالدّین نسفی

M.A. Thesis:

The position of "The perfect human being" in the theosophical prose texts of the seventh century in lunar calender (Mersad-al-Ebad and "The perfect haman being")

The perfect man, the man, for example, human or otherwise of the Most High. Humans, like many other things, complete and incomplete, and it is defective and normal and healthy man is twofold: a complete and healthy human subjects incomplete. Knowing the perfect man or man of Islam, it is imperative that warrant review for us Muslims and role model to model. It means that if we Bashym- a perfect Muslim, because Islam wants the perfect man and the education and training Bsazd- Islamic human perfection, we need to know how the perfect man, the perfect man how to face is the face of spiritual and physical, and spiritual aspects of human beings HOW aspect of how human characteristics specifications, so we can do it and your community any build. If we have the perfect man Nshnasym Islam, a Muslim can not certainly be full or complete and perfect in other words, even if a man be a relative of Islam. This thesis consists of four chapters..In the first chapter is an overview of research, in the second chapter examines the place of the perfect man in Mersad al-Najm al-Din Razi deal. In the fourth quarter comparison between these two viewpoints are expressed and results.

Keywords: Perfect Man, Najm al-Din Razi, Mrsadalbad, Azizuddin Nasafi