دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین بالش ابادی، ۱۳۹۵

بررسی زیباشناختی متون نثر کتاب های درسی فارسی در دوره ی ابتدایی

خواندنی‌های کودکان و نوجوانان عبارتند از: خواندنی‌های داستانی و خواندنی‌های غیرداستانی. متون نثر کتاب‌های درسی فارسی دوره‌ی ابتدایی نیز همین‌گونه است؛ با این تفاوت که در کتاب‌های فارسی دوره‌ی ابتدایی، گاه در برخی متن‌ها، مرز دقیق داستانی و غیرداستانی درهم شکسته می‌شود؛ یعنی متنی که غیرداستانی باید نوشته شود، بعضی از ویژگی‌های متن‌های داستانی را در خود جای می‌دهد. دو ملاک و معیار زیباشناسی در هر دو متن یکسان است: 1- کیفیّت ساخت و پرداخت 2- کیفیّت زبان و شیو‌ه‌ی نگارش و دو ملاک و معیار هم فقط به متن‌های داستانی اختصاص دارد: 1- کیفیّت شخصیّت‌پردازی 2- انتخاب زاویه‌ی دید مناسب. پایان‌نامه‌ی حاضر، در یک مقدمه و چهارفصل فراهم آمده است: فصل یکم، کلیّات و مبانی نظری تحقیق است. فصل دوم، شامل بررسی زیباشناسی متون نثر کتاب‌های فارسی در سال‌های آغازین ابتدایی، فصل سوم، سال‌های میانی و دبستان و فصل چهارم، سال‌های پایانی دبستان است و در پایان فصل چهارم، نتیجه‌گیری کلّی پژوهش ذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بررسی زیباشناسی، متون داستانی، متون غیرداستانی، کتاب‌های درسی، فارسی دوره‌ی ابتدایی.

M.A. Thesis:

investigating aesthetic prose texts of the elementary school farsi textbooks

Kids are reading: reading fiction and nonfiction reading. Prose texts primary school Farsi textbooks same is required; the difference is that in primary school Farsi books, sometimes in some texts, the exact boundary is broken fiction and nonfiction; the text should be written non-fiction, fiction texts to accommodate some features. The aesthetic criterion is the same in both text: 1. 2. Quality control of the quality of language and writing and the story is devoted to the texts were only two criteria: 1. Quality 2. Choose a comfortable viewing angle character. The present thesis, provided an introduction and four chapters: Chapter One, is a general and theoretical foundations. Chapter Second, including the investigation of Persian books of prose texts in the early years of elementary aesthetics, Chapter third and Chapter fourth of the middle and primary schools, the final years of primary school and at the end of the fourth quarter, the overall conclusion of the study is mentioned.

Keywords: reviews aesthetics, literature, fiction, non-fiction texts, textbooks, primary school Far