دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم یوسفی، ۱۳۹۴

اثر بقایای علف کش های دو منظوره گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

به منظور بررسی اثر بقایای مختلف علف¬کش¬های توتال و اتللو ا.دی بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار، در مزرعه¬ای واقع در دلقند از توابع شهرستان سبزوار در سال 1394 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل نوع علف¬کش در دو سطح: اتللو ا.دی و توتال، غلظت¬های مختلف علف¬کش در 5 سطح: صفر (عدم مصرف علف کش) و 50، 75، 100 و 125 % درصد از دز توصیه شده بودند. نتایج نشان داد ‌اثر نوع علف کش بر عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی معنی دار بود و علف کش توتال خسارت بیشتر در مقایسه با علف کش اتللو ا.دی داشت. ارتفاع گیاه، وزن طبق، قطر طبق، وزن دانه در طبق، تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت وجود تحت تاثیر نوع علف کش قرار نگرفت. افزایش دز مصرفی هر دو علف کش سبب کاهش معنی¬دار در ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه، وزن طبق، قطر طبق، وزن دانه در طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادی آفتابگردان نسبت به تیمار شاهد گردید. استفاده از دز 50% توصیه شده علف کش در مقایسه با تیمار شاهد اثرات کاهشی چندانی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان نداشت. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که بقایای هر دو علف کش: اتللو ا.دی و توتال می تواند به آفتابگردان در تناوب با گندم خسارت بزند که میزان خسارت وارده توسط علف کش توتال بیشتر از اتللو ا.دی بود.

کلیدواژه‌ها: آفتابگردان، علف‌کش اتللو ا.دی، علف‌کش توتال، دز توصیه شده علف‌کش.

M.A. Thesis:

The effect of herbicide residues wheat on sunflower yield

To evaluate the effect of different herbicide residual Total and Othello OD on yield and yield components of sunflower, A factorial trail based randomized complete block design with 3 replications, in a farm located in the city of Sabzevar Delqand of functions in 2015, was performed. Experimental treatment were type herbicide (Total and Othello OD) and five simulated soil residual concentration of Othello OD (0, 50%, 75%, 100% and 125% recommended dose). The results indicated that type herbicides had significant difference on economic and biological performance. So that economic and biological yield were observed in herbicide Othello. In contrast, according to the results, there was no significant differences between the type of herbicide on the plant height, weight head, head diameter, seed weight per head, number of seeds per head and harvest index. About with difference concentration herbicides, applicacion of 50 and 75 percent recommended dose of herbicide Othello was significant increase in plant height, shoot dry weight, head weight, head diameter, seed weight per head, number of seeds per head, biological and seed yield of sunflower compared to the 100 percent recommended dose of herbicide. However with an increase of 25 percent recommended dose of herbicide reduced all measured indices. According to the sensitivity sunflower to the herbicides Othello is not rotation with wheat.

Keywords: sunflower, Othello herbicide, Total herbicide, recommended dose