دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اندیشه شهبازنژاد، ۱۳۹۵

عملکرد شرکت، مالکیت مدیریتی و پاداش مدیران اجرایی

در یک واحد اقتصادی دو گروه مدیران و سهامداران، شرکت دارند. بر اساس تئوری نمایندگی هر یک از این دو گروه به دنبال منافع خود می‌باشند. یکی از حالاتی که ممکن است شکاف بین این دو گروه کمتر شود؛ وجود مالکیت مدیریتی می‌باشد. بنابراین به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های طراحی‌شده برای هماهنگ نمودن منافع مدیران ارشد با سهامداران است. درواقع پاداش بالای مدیران انگیزه‌ی مدیران را برای بهتر عمل کردن و افزایش بیشتر ثروت سهامداران را به همراه دارد. انتظار می¬رود عملکرد شرکت و مالکیت مدیریتی بر پاداش مدیران اجرایی تأثیرگذار باشد و این پژوهش به دنبال بررسی رابطه¬ی بین عملکرد شرکت و مالکیت مدیریتی با پاداش مدیران اجرایی است. پاداش مدیران اجرایی موردنظر در این تحقیق بر اساس لگاریتم طبیعی پاداش هیئت مدیره محاسبه‌شده است. برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت کیوتوبین و برای متغیر مالکیت مدیریتی از درصد مالکیت هیئت مدیره استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره استفاده‌شده و از داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) به منظور برآورد مدل‌های رگرسیونی استفاده‌شده است. دوره زمانی این تحقیق سال‌های ???? تا ???? را در برمی¬گیرد. نمونه موردبررسی شامل ?? شرکت است. با کنترل متغیر¬های اندازه¬ی شرکت، اهرم مالی، اندازه¬ی هیئت مدیره و بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای ? درصد می¬توان گفت بین عملکرد شرکت با پاداش مدیران اجرایی رابطه¬ی معنادار و مستقیم وجود دارد. بین مالکیت مدیریتی با پاداش مدیران اجرایی رابطه¬ی مستقیم اما معنادار وجود ندارد. همچنین بین عملکرد شرکت و مالکیت مدیریتی با پاداش مدیران اجرایی رابطه¬ی معنادار و مستقیم وجود دارد. .

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: عملکرد شرکت، مالکیت مدیریتی، پاداش مدیران اجرایی، اندازه‌ی شرکت، اهرم مالی، اندازه‌ی

M.A. Thesis:

Firm performance٫ managerial ownership and executive remunerating

An economic unit consists of two groups of managers and shareholders. According to agency theory, each of these two groups is pursuing their own interests. One of the scenarios that may help reduce the gap between the two groups is the existence of property management. Thus, it is as one of the mechanisms designed to align the interests of executives with shareholders. In fact, high compensation of managers will better motivate them and increase shareholder wealth. It is expected that enterprise performance and management ownership affect executives’ compensation and this study seeks to explore the relation between company performance and management ownership with executives’ compensation. In this study, executives’ compensation is calculated based on the natural logarithm of the compensation of board of directors. To measure the performance of the companies, Tobin's Q ratio, and for management ownership, percentage of ownership of board was used. In order to test the hypotheses, multivariable regression models is used and panel data is used to estimate regression models. The study period covers the years 2010 to 2014. The sample consisted of 80 companies. By controlling company size, financial leverage, the size of the Board, and based on the results and statistical tests at the error level of 5 percent, it could be argued that there is no significant direct relationship between company performance and executive compensation. There is no significant relationship between management ownership and executive compensation. Moreover, there is a direct significant relationship between company performance and management ownership with executives’ compensation.

Keywords: Keywords: corporate performance, management ownership, executive compensation, company size, financi