دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی فلاح، ۱۳۹۵

دیدگاه کلامی ، فلسفی و عرفانی مرحوم عبدالله برهان

در خصوص خاندان سید عبدا... برهان باید گفت از خاندان‌های تأثیر‌گذار در عرفان اسلامی از قرن چهاردهم تا به کنون در خراسان و حتی در جامعه اسلامی بوده‌اند.. اگر چه به جز چند موضوع که در گذشته به چاپ رسیده سایر مطالب ایشان که در اینجا به آن پرداخته ایم به چاپ نرسیده و غالبا دست نوشته های ایشان است ولی باز هم این مطالب به خوبی نشان میدهد که مهم‌ترین نظریات علمی ایشان کلامی است و ایشان به مطالب کلامی بیشتر از سایر مطالب پرداخته است که آن هم به خاطر عارف مسلک بودن ایشان است چرا که در فلسفه نیز ایشان تبحر خاصی داشته و از اساتید برجسته ای استفاده کرده و از مطالبی که از ایشان به جا مانده به وضوح روشن است، ولیکن به مسائل فلسفی در نوشته های خود کمتر توجه نموده است

کلیدواژه‌ها: