دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس فاضل مهر، ۱۳۹۵

احکام بدعت در فقه و مستندات آن

بدعت، مفهوم وسیعی دارد که گذشته از فراگیری احکام پنج گانه در بـعـد احـکام شامل اخلاق، سیاست و اقتصاد نیز می‌شود. افزودن بر مـسـتحبات، تقلیل واجبات، تکثیر محرمات و مکروهات در بعد احکام و همچنین در اصول عقاید و اخلاق اسلامی بدعت محسوب می‌گردد. بدعت یکی از گـنـاهـان بزرگ است، زیرا باعث محو تدریجی احکام دین و ظهور یـک سـلـسله مسائل جدید به نام مذهب می‌گردد. از این رو اولیای دیـن با بدعت و بدعت گذاران به شدت برخورد می‌کردند، زیرا بدعت گـران بـه مـراتب از حکومت‌های جبار برای دین خدا خطرناک‌ترند. آنـان بـا تـرفند و تقدس مآبی و احیاناً دفاع از اسلام ناب، مذهب را تـغـیـیر می‌دهند; مستحبات را حرام و محرمات را واجب قلمداد می‌کنند. متاسفانه دو عامل انحرافی زمینه را برای بدعت سازان فراهم کرده اسـت: اول، تـقـسـیـم بـدعـت به نیکو و ناپسند; دوم، تعریف‌های نـادرست و خودساخته برخی از علمای اهل سنت. در اسـلام سنت‌های حسنه‌ای چون ساختن دارالایتام، وقف کردن زمین یـا بـاغ بـرای استفاده عموم، ساختن بیمارستان یا مدرسه و سایر سنت‌های اجتماعی نیکو و عام المنفعه هیچ منعی ندارد، اما در مـقـابـل، سنت‌هایی زشت مانند ساختن خانقاه در برابر مسجد و دیگر سنت‌های خرافی از نظر اسلام مردود اسـت.

کلیدواژه‌ها: اسلام، بدعت‌های غلط، اهل سنت، شیعه، فقه

M.A. Thesis:

Instantiating provisions as to innovation in Jurisprudence

Innovation is a broad concept that in addition to learning the five provisions in the laws of ethics, politics and economics as well. In addition to the recommendations, reduced obligations, prohibitions and abominable reproduced in later decrees as well as the principles of Islamic beliefs and ethics is innovation. Innovation is one of the major sins, Because it causes progressive destruction of religion and the emergence of a series of new issues in the name of faith. Thus Muslim scholars of heresy and heretics were treated harshly. Because innovation is far more expensive than Orion governments are more dangerous for the religion of AllahThey plotted and schemed and defense of Islam to change the religion, They recommended actions are forbidden and considered obligatory Muharram. Unfortunately, the distraction has provided grounds for allegiance makers first, divide the good and bad Second, definitions of self-made false and some Sunni scholars. In Islam good things like building a house for orphans and dedicate the land for public use build a hospital or school and other social traditions and public good is not contraindicated. But abominations such as the monastery in front of the mosque and other superstitious traditions of Islam is unacceptable.

Keywords: Islam, Innovation, Sunni, Shia, Jurisprudence