دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره سودایی، ۱۳۹۵

: تحقیق در شخصیت وآرائ فقها ی سبزوار در قرن ۱۱و۱۰

بررسی و تحقیق در شخصیت و آرای فقهای سبزوار در قرن دهم و یازدهم (هـ.ق) موضوع پژوهش حاضر است. دیار دارالمؤمنین سبزوار با حدود سه هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی از همان قرون نخستین اسلامی یکی از چهار شهر اولیه شیعه‌نشین و کانون تشیع در شرق ایران محسوب می‌شده است و مردم آن از مدافعان مکتب اهل‌البیت (ع) بوده‌اند. این عامل زمینه‌ساز بستر مناسبی برای شکل‌گیری نهضت‌های شیعی و انقلابی از جمله سربداران در این دیار بوده است. ظهور حکومت صفویان در اول قرن دهم نقطه عطفی در تاریخ تشیع به شمار می‌رود. نقش عالمان شیعی در رشد و توسعه مذهب حقه شیعه بی‌بدیل می‌باشد. در این میانه سبزوار به عنوان یکی از مراکز علمی شیعه بستری برای رشد علما و فقهایی است که از جمله عوامل ترویج فرهنگ و اندیشه‌های شیعی در ایران و خارج از آن می‌باشد. ملاحسین واعظ کاشفی (910ـ 820 هـ.ق)، ملامحمد مؤمن نامنی سبزواری (1070ـ995 هـ.ق) و ملامحمدباقر سبزواری [محقق سبزواری] (1090ـ1017 هـ.ق) از جمله فقهای این دو قرن می‌باشند که از سبزوار برخاسته‌اند. شخصیت این بزرگان منحصر به جنبه‌ی فقهی صرف نبوده بلکه از جامعیت و مهارت در دیگر جنبه‌های علوم اسلامی نیز برخوردار بوده‌اند. بررسی آثار، احوال و اقوال فقهی این علما، اساتید و راهنمایان و دست‌پروردگان ایشان حاکی از بالابودن تراز فقهی و جایگاه علمی این بزرگان می‌باشد. مبادی و اصطلاحات استفاده شده در آثار ایشان ناظر به ادبیات قرآنی و احادیث و فقه و حکمت اسلامی می‌باشد

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: فقهای سبزوار در قرون دهم و یازدهم، عصر صفویه، ملاحسین واعظ کاشفی، ملامحمد مؤمن سبزواری، مح

M.A. Thesis:

Research on personality and opinions of jurists Sabzevar in the ۱۱th century and ۱۰

Investigate the character and opinions of jurists Sabzevar in the tenth and eleventh centuries (AD) is the subject of this study. Sabzevar Daralmvmnyn land with about three thousand years of history and culture of the first centuries of the Islamic Shiite and one of the four original city center was Shiite Iran and its people in East Ahlalbyt school defenders (AS), respectively.The underlying factor suitable for the formation of revolutionary Shiite movements, including Sarbedaran been in this land. The advent of the Safavid state in the tenth century is a landmark in the history of Shi'ism. Shia scholars unique role in the development of religion is Shiite tricks. Mulla Husayn preacher Kashefialasl (910 820 AD), Mohammad Momen unsafe Sabzevar (1070995 AH) and Mlamhmdbaqr Sabzevar, Sabzevar researcher (10,901,017 AD) including scholars of the two centuries that have risen Sabzevar. This unique character elders are no longer mere legal aspects but also the integrity and skills have had in other aspects of Islamic Sciences. Survey works, civil and religious views of the scholars, professors and tips and Dstprvrdgan show a high level of legal and scientific status of this large. Principles and terminology used in their works of literature refers to the Qur'an and Hadith and Islamic jurisprudence and philosophy.

Keywords: : Sabzevar jurists in the tenth and eleventh centuries, the Safavid era, Mulla Husayn Kashefialasl p