دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت رضایی راد، ۱۳۹۵

جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از فراورده های گوشتی و بررسی حضور ژن مولد انتروتوکسین A

جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از فرآورده های گوشتی و بررسی حضور ژن مولد انتروتوکسین A

کلیدواژه‌ها: استافیلوکوکوس اورئوس ، تکنیک PCR ، ژن آنتروتوکسین A ، استخراج DNA

M.A. Thesis:

Isolation and identification of Staphylococcus aureus producing meat products and for the presence of genes enterotoxin A

IsoLation and identification of staphylococcus aureus of meat products and the presence of enterotoxin- productive gene a

Keywords: Staphylococcus aureus , PCR , A Enterotoxin gene , DNA extraction