دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا طوسی، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی و احکام استعمال بوی خوش در فقه اسلامی

عطر زدن و به کار بردن بوی خوش سنت پیامبر صل الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام است.ایشان نیز مردم را به استفاده از بوی خوش سفارش می کردند.فضیلت ها وخواص فراوانی برای بوی خوش طبق روایات وجود داردکه علم امروز آن ها را ثابت کرده است.این تحقیق به بررسی مبانی احکام فقهی و استعمال بوی خوش می پردازد و آداب خاصی را که اسلام برای به کار بردن بوی خوش در نظر گرفته است مانند زمان ها و مکان های استفاده از عطر را بیان می کندو جهت ترغیب ما به استفاده از بوی خوش ،خواص و آثار آن از طریق روایات و علم امروز بیان می شود.از جمله این که عطر به سبب مواد تشکیل دهنده اش اثرات مختلفی روی سیستم مغزی می گذارد ، بوی خوش عقل و هوش وقلب انسان را تقویت می کند و موجب آرامش و تسکین انسان می شود.پس بهتر است انسان همیشه مخصوصا هنگام عبادت و در روز جمعه عطر را فراموش نکند. با انجام این کار جامعه اسلامی چهره و نمود بهتری دارد و رنگ الهی همراه با بوی خوش موجب جذب بهتر دیگر انسانها به خصوص جوانان به دین اسلام می شود بطوریکه دستورات و احکام اسلام را از عمق جان پذیرا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها: آداب، خواص، بوی خوش، عطر، استشمام ، مبانی فقهی

M.A. Thesis:

Check jurisprudence use of fragrance in Islamic jurisprudence

Trzdn and apply scent is infallible Khvshsnt .They had to use fragrance order according to ahadith of virtues and many properties are for the Karvjvd. It is also proven in the modern age.of this study examines the foundations of legal provisions and use of fragranceDeals rnd Certain Vadab in islam is intended for use trdr Such as time and place of the use of perfume states expression and to encourage muslims to use fragranc.Their characteristics and effects expressed through traditions and modern science. Different effects on your brain system،Sweet smell reinforces the wisdom and intelligence of the human heart. and the aroma is relaxing and relieving human.Man is always better taste especially during worship,not to forget friday Perfume Smoking seems more beautiful aroma of the islamic society. Aroma and color to attract other gods, especially young men that islam in this way better and deeper accept islam.

Keywords: Customs- Properties- Sweet smell -Perfume -Smell -Jurisprudence