دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات حسینی، ۱۳۹۵

بررسی احکام فقهی نواصب

پدید? نصب یا ناصبی گری، از مفاهیمی است که در تاریخ مسلمانان شکل گرفته است. معنای لغوی نصب، برپا کردن بوده و سپس به معنی دشمنی و جنگ درآمده و در این معنی اخیر کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این واژه ابتدا در متون شیعی کاربرد اصطلاحی یافته و مراد از آن، دشمنی با علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله است. در این پایان نامه، ضمن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی نصب، با تبیین مفهوم این واژه در متون فقهی آشنا می شویم وضمن بیان برخی از احکام ناصبی، مانند کفر ناصبی، ازدواج با ناصبی، طهارت ناصبی و ارث بری ناصبی، سعی شده تصویر صحیحی از مفهوم نصب و ناصبی گری را ارائه دهیم که آیا اهل سنت ناصبیند یا خیر؟ وروایاتی درباره نصب و ناصبی از پیامبر صلی علیه وآل وسلم ومعصومین علیهم السلام را نقل کنیم.

کلیدواژه‌ها: نصب، ناصبی گری، فقه، اهل بیت، شیعه

M.A. Thesis:

Check jurisprudence nawasib

Nasibis phenomenon is from concepts that have shaped the history of Muslims. Nasibis literally has been set up and then came to mean enmity and war and in this latter sense has wide use. The word has been in use of the term Shiite texts and the meaning of this word is feud with Ali and the family of the Prophet peace be upon him and his family. In this thesis we while expressing some of the sentences Nasibis like blasphemy Nasibis’ Married with Nasibis’ cleanliness Nasibis’ inheriting Nasibis’ we have tried to draw accurate picture of the mold Nasibis that are Sunni Nasibis or not and sayings from the Prophet and Imams peace be upon them about Nasibis.

Keywords: Nasb, Nasibis, Jurisprudence, Family of the Prophet, Shia.