دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه باغانی، ۱۳۹۵

جایگاه شهادت در ادبیات عرفانی باتکیه بردیدگاه عین القضات همدانی

شهادت یا فنای فی الله یکی از بنیادی‌ترین ارکان جهان‌بینی عرفانی است. با وجود این که عرفا و صوفیّه در طیّ قرون متمادّی حقیقت فنای فی‌الله را به اندازه‌ی توان و سیروسلوک خویش دریافته‌اند؛ امّا از توصیف آن درمانده و عاجز هستند. زیرا مقام والای شهادت برای ما که در حجاب تن مستور و در زندان طبیعت مقهور و از لذات مادّی و معنوی شهیدان به دور هستیم میّسر نیست. نگارنده¬ی این پایان‌نامه همه¬جا کوشیده است تا بتواند با تأمّل در آثار و اندیشه‌های عرفانی عین‌القضات همدانی دیدگاه وی را در مورد شهادت بیان نماید و نقاط اشتراک این صوفی شهید را با دیگر عرفا نشان دهد و خواننده‌ی محترم را به نگرش خاص او به فنای فی الله آشنا کند و تلاش بسیاری شده است تا در یک نگاه کلّی، دیدگاه خاص عین‌القضات را نسبت به شهادت تا حدّی آشکار سازد. این رساله در سه فصل و یک مقدّمه تنظیم شده که در فصل اول به مبانی نظری پژوهش و در فصل دوم به زندگی عین¬القضات و آثار و علّت شهادت وی و در فصل سوم به بررسی شهادت از دیدگاه عین¬القضات پرداخته و در پایان نتیجه¬گیری شده است.

کلیدواژه‌ها: عین‌القضات- شهید- شهادت- فنای فی الله- صوفیان و عارفان

M.A. Thesis:

Martyrdom stand in mystical literature with relying on Einol qozat Hamadanis viewpoint

Martyrdom or immolation in Allah is one of the foundamental elements in mystical worldview. In spite of this fact that through centuries mistics and sofia have understood the truth of immolation in Allah up to their own ability, they ave incapable of describing it, because the place of martyrdom is not clear for us who are prisoned in nature and our own body and are far from spiritual enjoyment the martyrs had had. The auther of this thesis has tried to find EynolQozats viewpoint on martyrdom by investigating his mystical works and thoughts, and to show the common points of this sofi martyr with others, and also make the readers familiar with his attitude toward immolation in Allah. Many efforts have been made to clarify EynolQozat's viewpoint on martyrdom generally. This thesis has been arranged as three chapters and an introduction. In the first chapter, attention has been paid to search basics. In the second chapter, the focus is on EynolQozat's works and cause of martyrdom, and in the third chapter, EynolQozat's viewpoint on martyrdom has been investigated and a final conclusion has been given.

Keywords: EynolQozat- martyr- martyrdom- immolation in Allah- sofia- mistics