دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد نعمتی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی مرزبانی در نظام اسلامی

مرابطه در لغت به معنی تکیه یا مسجد مستحکمی است که‌ در‌ آن کسانی اقامت می‌کنند تا برای دفاع از اسلام خود را آماده‌ سازند‌ و در اصطلاح به وقتی گقته می شود که عده ای جهت مراقبت از مرزها و مراقبت از تحرکات دشمن در آن سوی مرزها در آن مناطق حاضر شوند. حفاظت از مرزهای سرزمینی هرکشور یکی از مهمترین وظایف و شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه دولت ها به شمار می رود. مرزبانی کار تأمین امنیت نقاط مرزی را عهده دارمی باشد. این وظایف مرزبانان، اگر چه مبتنی بر قانون و نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است، اما ریشه در شریعت مقدس اسلامی و قوانین و متون فقهی دارد. درقرآن کریم آیات متعددی در باب جهاد با کفار مقاتله وحفظ مرزها و سر حدّات بلاد اسلامی وجود دارد. درسیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه معصومین علیهم السلام نیز روایات زیادی هست که به مساله مرزها، مسئله دارالاسلام و دارالکفر اشاره دارد. در نهایت باید اذعان کرد که مراجع عظام شیعه نیز در دفاع از مرزها، احکام فقهی زیادی داد ه اند. بدین ترتیب اصول و مبانی فقهی نقش مهمی در تعیین حدود و ثغور وظایف مرزبانان و مسائل مرزبانی و مرز و دفاع از کشور دارد.لذا ما در این پایان نامه در صدد استخراج احکام فقهی مرزبانی با توجه به ادله استنباط بخصوص کتاب و سنت هستیم.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها:مرابطه، رباط، مرزبانی، فقه، جهاد و دفاع

M.A. Thesis:

The legal review of boundary guarding in Islamic republic

Border guarding has two distinct meaning according to the dictionary definition it means the the place especially mosque in which some people are staying and getting ready to defend the Islam when it is in danger and specifically it is defind when some people are present in the boundaries being ready to defend the enemies attacking. Guarding the boundaries of every country is one of the governments crucial duties.The duty of these border guards ;though,depends on the rules of Islamic republic of Iran, it is based on the juridical rules imbued with religious ideas rooted in islam.There are a lot of verses in the holy Quran regarding the battling against deadly heresies and also the protecting the borders and boundaries of the Islamic countries. Our prophet ,Muhammad,(pbuh)has also expressed a lot of sentences about the subject of borders belonging to muslims and atheists. At the end it should be mentioned that all jurists and those having knowledge in religious matters have expressed their opinions about his inviolable matter.,so the juridical bases and also the basics have an important role in determining the domain of borders and the duty of border guards. In this thesis we are extracting the juridical matters relating the boundary guarding with regard to the compelling reasons especially the holy Quran and sunnat(ethic

Keywords: Key words: border guarding,border guard,juridical,defense.