دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه واسعی کارگر، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی و احکام ترک و تعطیلی حج

به رغم اهمیت و وجوب حج ، ممکن است مسلمانان برخی مناطق آن را بنا به دلایلی ترک کنند ، ادله ی ترک حج گاه جنبه ی فردی و گاه جنبه ی حکومتی دارد . دلیل فردی ترک حج ، دلیل شخصی است که تشخیص آن به خود مکلف بر می گردد ، مثل بیماری و عدم استطاعت ؛ و دلیل حکومتی ترک حج اموری است که مربوط مصالح عمومی اسلام و مسلمین بوده و تشخیص آن بر عهده ی حاکم اسلامی است . اموری از قبیل تهدید تمامیت جانی مسلمین یا تشیع ، عزت نظام اسلامی و تشیع و... از دلایل ترک حج است که متناسب با شرایط ممکن است حج گروهی از مسلمانان را به تعطیلی کشانده یا انجام آن معلق به حصول شرایط مورد نظر است

کلیدواژه‌ها: حج ، تعطیلی حج ، ترک حج ، احکام حج

M.A. Thesis:

check jurisprudence rulings leave and holiday hajj

Despite the importance and necessity of Hajj, Muslims may leave some areas it reasons, personal reasons to leave the hajj sometimes and sometimes aspect of government. Individual due to leave for Hajj, because the diagnosis is a person who is obligated to, like illness and lacking, and because the Turkish government Hajj matters of public interest of Islam and Muslims and recognize the Islamic ruling.

Keywords: Hajj, the pilgrimage holiday, leaving the Hajj, the pilgrimage sentences