دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: تکتم حسن زاده، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی و احکام اشتغال بانوان در محیط های اجتماعی

بررسی حضور زنان در محیط‌های مردانه به دلایل زیر ضروری و از اهمیت خاصی برخوردار است. اولاً زنان از جایگاه ویژه‌ای در حیات اجتماعی جامعه برخوردار هستند. ثانیاً در جوامع سنتی مانند ایران اهمیت این موضوع هنوز از جوامع صنعتی نیز بیشتر است، چرا که موانع اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و به تبع آن اقتصادی در مسیر حضور زنان در فضای عمومی زندگی در ایران بیشتر از کشورهای صنعتی پیشرفته است. زنان از طرفی به دلایل گوناگون، از جمله انقلاب اطلاعاتی، هر چه بیشتر در معرض فعالیتهای گوناگون در محیطهای مردانه قرار می‌گیرند. نتیجة این تحولات تغییر جایگاه زن در خانواده و افزایش مشارکت زنان در تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی است. بررسی حضور زنان در محیطهای مردانه در ایران حتی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سوم و حتی اسلام یاز ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. حاکمیت اسلام در ایران سبب شده است تا زنان ایرانی نه فقط ملزم به رعات ضوابط عرفی برای حضور در محیطهای مردانه باشند، بلکه حضور زنان در محیطهای مردانه باید با رعایت حدود شرعی همراه باشد. این در حالی است که مشارکت زنان در ایران در فراینده‌های آموزشی و شغلی نه فقط در مقایسه با بسیاری از کشور اسلامی بسیار بالاو گسترده است، بلکه حتی مشارکت و فعالیت آموزشی و عمومی زنان ایرانی در میان کشورهای غیر مسلمان جهان سوم کم نظیر است. بنابراین، بررسی این موضوع در ایران با توجه به تعارض بالا از اهمیت چندانی برخوردار است و مسئولان سیاسی و اداری کشور همواره در جست وجوی راهکارهایی عملی برای پاسخ به این بغرنج اجتماعی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حضور زنان، محیط‌های اجتماعی، فقه و حقوق، جامعه اسلامی

M.A. Thesis:

Check jurisprudence and rules of employment of women in social environments

Check the presence of women in the following reasons men's essential and of special importance. First women a special place in the social life of the community. Second, traditional societies like Iran, the importance of this issue is still of industrial societies are also more, because the social, cultural and even political barriers and consequently the presence of women in the economic path in the public space of life in the more advanced industrial countries. The other women for various reasons, including the information revolution, the more exposed to various activities in male environments. That these developments change the position of the woman in the family and the increased participation of women in all spheres of social life. Check the presence of women in Iran, even in the male environments compared to other third world countries and even the necessity and importance of Islam require. The Islamic regime in Iran has led to women not only are required to attend the customary criteria for raat male environments But the presence of women in male environments must comply with the customary around along. While the participation of women in educational process And not just on the job compared to a lot of countries are very extensive balav But even the partnership and educational activities and public Iranian women among non-Muslim countries, the third world is unparalleled. So, check this thread in Iran due to the high importance of the conflict is very much And the political and administrative authorities of the country in search of practical guidelines for responses.

Keywords: Keywords: women, social environment, and the rights, Islamic society