دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حیدر سلیمی، ۱۳۹۵

مضامین دینی در اشعار سید حسن حسینی،علی معلم و علی رضا قزوه

قرآن کریم ، کتاب هدایت است و ادب فارسی در زندگی دیرپای خود همواره از آبشخور وحیانی آن سیراب گشته است. خداوند، پیامبران الهی را برای هدایت انسان ها مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکّر آنان را متحوّل و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند. براین اساس شاعران و نویسندگان ایرانی از دیرباز از مضامین قرآنی و مذهبی بهره ها برده اند و با به کارگیری آرایه های بدیعی مانند: اقتباس، تلمیح، حل، درج، ترجمه و... مضامین دینی را در ادب فارسی بازتابانده اند که موجب غنای فرهنگی ایرانیان شده است. مضامین دینی(شعرآیینى‌ یا مذهبى) در شعر به گونه‌اى از شعر متعهّدانه گفته مـى‌شود که از جـهت معنوى و محتوایى صبغه¬ی کاملاً دینى دارد و از آموزه‌هاى وحیانى، فرهنگ عترت و ولایت و تاریخ اسلام سـرچشمه مـى‌گیرد . شاعران معاصر سیّد حسن حسینی، علی معلّم و علی رضا قزوه که مورد تحقیق و پژو هش این جانب می باشند نیز تحت تأثیر مضامین دینی قرار گرفته اند و در سروده های خود از مفاهیم روح بخش قرآنی و مضامین دینی بهره مند شده اند. موضوعاتی که هر سه شاعر با تأسّی از مفاهیم قرآنی و مضامین دینی به آن پرداخته اند، متنوّع و گوناگون می باشد؛ عناوینی چون: مفاهیم قرآنی، فضایل اخلاقی، رذایل اخلاقی، انبیاء و معصومین و... . نگارنده در این پژوهش، سعی کرده است که به بازتاب و تحلیل مضامین دینی بر اساس مفاهیم قرآنی در شعر شاعران مورد نظر پرداخته و میزان رویکرد سرایندگان را نسبت به مضامین دینی با در نظر داشتن بسامد و فراوانی آن در حدّ توان ارزیابی کند و نتیجه را در بخش پایانی عرضه نماید .

کلیدواژه‌ها: مفاهیم قرآنی ، مضامین دینی ، شعر معاصر ، شاعران ، ادب فارسی

M.A. Thesis:

Religious Contents In The Poems of Sayed Hasan Hossini ٫ Ali Moallem And Ali Reza Ghazveh

The holy Koran is a beacon light of guidance and Persian literature has always been satisfied with the Spirituality of Koran in its old and ancient life god has sent prophets for guiding human to change their thought and attitudes and change in the behaviouy 0f human being.based on this Iranian poets and writers have benefited from the religious contents and through using parts of speech like: borrowing-allusion, insert, translation and... they ref leeted the religious content which enriched the Iranian culture.religious contents (ritual or religious poem)in poem is expressed in a way that covers a complete religion and comes from the spiritual thought, Etrat and velayat culture and history of Islam.the contemporary poets like, Seyed Hasan Hosseini, Ali Moallem and Ali reza Ghazveh which are examined in this research are affected from religious contents and benefited from the spirituality of the holy Koran in their poems. The topics that the three poets have dealt with are different: Koran thoughts, morals, meanness, prophets and immaculate Imams and... In this yesearch, the yeseavcher has tried to deal with the reflection and analysis if religious content based on Koran thoughts in poetry and evaluates the amount of performance among the poets toward Koran thoughts and religious considering its frequency based on its capacity.

Keywords: koran thoughts- religious contents- contemporary peetry - poets - persion literatur