دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نواب عباسی، ۱۳۹۵

اتصال بهینه منابع تولید پراکنده از نوع بادی به شبکه توزیع نمونه با در نظر گرفتن الزامات پروفیل ولتاژ و هارمونیک شبکه

مولد تولید پراکنده مجموعه ای از دستگاه ها ، به صورت یک واحد تولید برق است که بهره برداری آن به صورت متصل به شبکه برق از نظر فنی امکانپذیر و ظرفیت تحویل آن به شبکه در محل اتصال به شبکه برق از 25 مگاوات بیشتر نباشد. مجموعه چند مولد که این شرط در مورد مجموع ظرفیت آنها رعایت شود و در یک نقطه به شبکه برق متصل شوند ، بعنوان مولد تولید پراکنده در نظر گرفته می شوند. با حرکت سیستم-های قدرت به سمت ساختار رقابتی، پیش بینی می شود مولدهای تولید پراکنده نقشی مهمی در صنعت برق ایفا نمایند. مولدهای تولید پراکنده، منابع تولید توان الکتریکی هستند که بصورت پراکنده در شبکه برق برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اتصال این مولدها به شبکه بمنظور بهره برداری بهتر و ایمن تر از شبکه برق، باید از دستورالعمل ها و استانداردهای اتصال و بهره برداری از این مولدها استفاده گردد .رعایت کیفیت توان مجاز در اتصال منابع تولید پراکنده یکی از موضوعات اساسی است که باید مطابق استاندارد رعایت گردد. یکی از پارامترهای مهم، وجود هارمونیک های مزاحم ناشی از منابع تولید پراکنده و تاثیرپذیری باس های مختلف سیستم توزیع از این اغتشاشات بسته به سایز و محل قرارگیری منبع تولید پراکنده می باشد. در این پروژه شبکه ای با تعداد باس و بارهای مشخص در نظر گرفته می شود. مدل های هارمونیکی ترانسفورماتور، بارها، خطوط توزیع و منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک بیان می گردد. هدف اتصال بهینه نیروگاه بادی به شبکه توزیع استاندارد با در نظر گرفتن محدودیت های پروفیل ولتاژ و هارمونیک می باشد.

کلیدواژه‌ها: منابع تولید پراکنده- نیروگاه بادی- شبکه توزیع- کیفیت توان- هارمونیک

M.A. Thesis:

optimal conection of wind type distributed generation to typical distribution network considering voltage profile and network harmonic regulation

The scattering distribution generator of the machines work as a power generator exploiting which is possible when connected to power network. The outcome capacity of this unit should not surpass 25 Megawatt in a power network. A combination of these generators which follow the settled capacity condition and link in the same point to the power network will create scattering distributing generator. As the power systems enter a competitive market, it is anticipated that such generators will play a very important role in power industry. These generators are power sources which produce distributed power within the network connected required by consumers' demands. In order to utilize these generators safely and most appropriately in a power network all the standards and principles regarding generators' utilization should be taken into account. Concerning allowed power capacity in connecting generating sources is one of the fundamental issues that should be followed based on settled standards. One of the most important parameters is the existence of hindering harmonics which is caused by power distributing sources and their influences on different bases in terms of size and location of the power generators. In this current project a network with determined base and load is subjected. Harmonic models of transformers, loads, distributing lines, and generating sources are introduced in a harmonic state. Optimization of wind power plant connection to standardized distributing network is done considering the limitation of voltage profile and harmonic state.

Keywords: scattered distributing sources, wind power plant, distributing network, power quality, Harmonic