دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی ثابتی فر، ۱۳۹۵

جلوه های حقوق بشردوستانه در فقه اسلامی

حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از ارزشها و مفاهیمی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همه افراد و گروه‌ها صرفاً به دلیل اینکه انسانند، به وی‍ژه در زمان جنگ حمایت می‌کند. قدمت حقوق بشردوستانه به قدمت تاریخ بشر برمی گردد و مخاصمه بین هابیل و قابیل آغاز تفکّر حقوق بشردوستانه به شمار می آید. خداوند انسان را به عنوان خلیفه خود در روی زمین واشرف مخلوقات قرارداده، احترام وجایگاه رفیعی برای وی قائل شده است. تا آنجا که فرشتگان به مقام«بشر» غبطه خورده وهمگی به امر پروردگار در برابرش کرنش می نمایند. لذا دین مبین اسلام که اتم واکمل ادیان است برای حفظ حریم و کرامت انسانی دراحکام فقهی وحقوقی خود توجّه ویژه ای به رعایت حقوق بشردوستانه نموده که از جملة آن جلوگیری از ریختن خون بی گناهان در زمان جنگ، عدم تجاوز به کودکان، زنان و پیران، پرهیز از شبیخون نظامی، پرهیز از قتل اسیران و... می باشد. در این پایان نامه قصد داریم با توجّه به ادّله استنباط به خصوص قرآن و سنّت، مصادیق و جلوه هایی از حقوق بشردوستانه و نیز حقوق بشر را بیان نماییم تا حقانیّت اسلام و احکام دین مبین اسلام بیش از پیش آشکارگردد.

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، فقه

M.A. Thesis:

The Instances of Humanitarian Law in Islamic Jurisprudence

Humanitarian law is a set of values that In all times and places of dignity and human dignityof all individuals and groups simply because they are human beings, especially in times of war and militarism. Dating humanitarian law is as old as human history. And war between Cain and Abel began thinking of humanitarian law. God created man as his successor and the best creatures put on earth and respect for human and he has a high position to the extent that the angels envy to the "human" There for Islam is completed and perfected religion Islam to protect the privacy and human dignit in the legal and judicial rulings particular attention to the observance of humanitarian law. These rights prevent the shedding of innocent blood in the war that orders and decrees in this regard expressed. Lack of child rape women and the elderly ,avoid ambush, abstain from killing prisoners of war, camisado is among them. In this thesis, we're going according reasons deduced aspecially the Quran and Sunnah , we express evidence and effects of human rights and humanitarian law as more and more obvious the truth of Islam and the holy religion of Islam.

Keywords: Humanitarian law, human rights, Jurisprudence, law