دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل یوسف ابادی، ۱۳۹۴

نقد و بررسی چالشهای حقوق زنان در فقه اسلامی

زن ،‌ به عنوان نیمی از بشریت در‌ کانون‌ بزرگ‌ جامعه انـسانی و نـیز بـه عنوان یکی از دو رکن پدیدآورنده بنیان خانواده، در طول‌ تاریخ، داوری های گوناگونی را نسبت به خود دیده اسـت و شرایط بسیار‌ نامساعدی را‌ پشت‌ سر نهاده است.نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که زن در بیشتر مـقاطع و در بـیشتر جوامع از نوعی محرومیّت رنج برده است و حقوق انسانی او تحت سلطه‌ و سیطره مردان و فرهنگ مردسالاری تضییع شده است.در دین اسلام به زنان و حقوق آنها توجه خاصی شده است و برای آنها حقوقی مساوی با مردان قائل شده است. لیکن به دلیل خلقت متفاوت با مردان حقوقشان با یکدیگر مشابه نیست از اینرو در برخی از موارد حقوق آنها با یکدیگر متفاوت است که همین امر باعث شده است برخی نسبت به حقوق زنان در اسلام بدبین بوده و برخی از آیات و روایات ائمه معصوم علیم السلام را متناقض حقوق زنان تلقی کنند.همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد حقوق غیر مشابه برای زنان قائل شده است که اهم این موارد غیر مشابه که باعث ایجاد چالش در مورد حقوق زنان نیز شده است عبارتند از الف) دیه زن نسبت به مرد.ب)قصاص زن نسبت به مرد.ج) ارث زن نسبت به مرد.د) شهادت زن نسبت به مرد.در این پایان نامه سعی شده است که ضمن بیان حقوق زن از دیدگاه اسلام به بیان چالش های موجود در حقوق زنان در فقه و همچنین قانون اساسی ایران و نیز پاسخ به آنها از دیدگاه فقها و بزرگان دین پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: چالش، حقوق زنان، فقه، قانون اساسی، ارث،دیه، قصاص و شهادت

M.A. Thesis:

The Review of solidarity and its impacts on the Islamic political jurisprudence

Woman as half of the people in human society and Woman as one of the two pillars form the foundation of the familyin the history of different judgments than seen and The woman behind it is an extremely harsh environment A quick look at history shows that in most historical periods and in most societies women have suffered some form of deprivation. Dominated women's human rights and culture of patriarchy and male domination has been lost. Pay special attention to women and their rights in Islam and gives them equal rights with men. Therefore, in some cases with different rights, which has led some skeptics to women's rights in Islam and some of the verses and ahadith inconsistent with the rights of womenAlso in the constitution of the Islamic Republic of Iran, which is derived from the Qur'an and Sunnah in some cases dissimilar rights for women, believes that most cases are dissimilar. A: Woman's blood money than men. B: Women's punishment than men. Inheritance women than men. D: testify women than men. In this thesis is that the expression of women's rights in Islam to express the challenges in women's rights in law and Iran's constitution and also those questions be answered according to the jurists and scholars of religion.

Keywords: Challenge, Women's rights, Jurisprudence, Constitution, Inheritance, Blood money, punishment, to tes