دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم سودایی، ۱۳۹۵

تحقیق درشخصیت و آرای فقهای سبزوار در قرن ۱۳و ۱۲

این رساله با عنوان تحقیق در شخصیّت و آرا ء فقهای سبزوار در قرن دوازدهم و سیزدهم نگاهی دارد بر عوامل زمینه ساز جهت شکل گیری نهضت های شیعی،در همان قرون نخستین اسلامی در سبزوار و تبدیل این شهر به یکی از چهار شهر اولیه شیعه نشین و کانون تشیّع در شرق ایران. همچنین نقش عالمان شیعی در رشد و توسعه مذهب حقه شیعه بخصوص در قرون دوازده و سیزده ذکر گردیده و سپس شخصیّت بزرگان فقه در این شهرستان و آثار ایشان و رأی و نظرات فقهی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی آثار ، احوال و اقوال فقهی این عالمان بزرگ همچنین اساتید و شاگردان ایشان حاکی از بالا بودن جایگاه فقهی و علمی ایشان بوده و مبادی و اصطلاحات استفاده شده در آثار ایشان ناظر بر ادبیات قرآنی ، احادیث ، فقه و حکمت اسلامی میباشد. از جمله بزرگان فقه در این دو قرن میتوان به میرشاه قاسم سبزواری ، سید جعفر سبزواری ، میرزا موسی سبزواری ، میرزا حسین علوی و ... که شاخص ترین آنها حکیم حاج ملّا هادی سبزواری است اشاره کرد. در این بررسی ها اینگونه پیداست که شخصیت این بزرگان به جنبه فقهی صرف منحصر نبوده بلکه از جامعیت و مهارت در دیگر علوم نیز برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها: فقهای سبزوار ، قرن دوازدهم و سیزدهم، ، حکیم سبزواری

M.A. Thesis:

survey process alteration jurisprudence in sabzevar

This thesis underlying factors Shiite uprisings in the 12th and 13th centuries checks. The Sabzevar to become one of the four original town is Shiite. Role in the development of Shiism Shiite scholars also been investigated. Civil and religious views of these scholars and their effects on their position implies high. Among these scholars can be Mirza Musa Sabzevari ,Mir QasemShah Sabzevari , Syed Jafar Sabzevari , Mirza Hossein Alavi and named In these studies it is clear that this great character unique is not only the legal aspects but also integrity and skills in other sciences have enjoyed

Keywords: Hakim sabzevari , the 12th and 13th centuries , Nebras , sabzevar